07:17 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động gia đình

Hội nghị tổng kết 10 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2011)

Thứ sáu - 01/07/2011 09:56
Ộng Nguyễn Huy Phong - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ộng Nguyễn Huy Phong - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ngày 28/6/2011, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm ngày gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, các gia đình văn hóa tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình ở cơ sở và cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị ông Nguyễn Quang Toản - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong 10 năm qua, công tác triển khai thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định:UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác gia đình như Kế hoạch thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; tổ chức sơ kết 5 năm Ngày Gia đình Việt Nam; tổng kết Đề án phòng, chống bạo lực gia đình và Đề án truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi vào năm 2010.

Việc thực hiện Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 16/11/2006 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước được quan tâm chỉ đạo thực hiện; nhiều chỉ tiêu của kế hoạch đã và đang được thực hiện tốt, như: Số hộ gia đình văn hóa tăng nhanh,đạt 91,9% (chỉ tiêu là 91%); tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc, phụng dưỡng đạt 100% (chỉ tiêu là 90 - 100%); tỷ lệ bạo lực trong gia đình giảm còn 16% (chỉ tiêu là 15 - 20%), triển khai rộng rãi mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững(có 232 thôn, ấp, khu phố của 46 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xãtriển khai mô hình này); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,51% - theo chuẩn mới (chỉ tiêu là 5% - theo chuẩn cũ). Kết quả này đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch là: Từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình ít con, no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ tiêu “Phấn đấu đạt mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ)” vẫn chưa đạt được. Năm 2010, số con trung bình của phụ nữ trên địa bàn tỉnh là 2,22 con/phụ nữ.

Chỉ đạo tại Hội nghị ông Nguyễn Huy Phong - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được, nhờ sự tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện từ tỉnh đến huyện, thị và cơ sở; sự phối hợp của các ngành, Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về lĩnh vực gia đình, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Từ đó phong trào "Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và các phong trào thi đua yêu nước tạo thành một phong trào vận động xã hội rộng lớn phát huy vai trò của từng gia đình trong chiến lược phát triển con người.Đồng thời nhấn mạnh để công tác gia đình hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong những năm tiếp theo thì cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình và xây dựng gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc, bình đẳng, no ấm, mạnh khoẻ, con cái học hành đến nơi đến chốn không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà bao gồm sự đồng thuận của các cấp, các ngành, tổ chức cộng đồng xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư với tiêu chí “Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên có lối sống văn hóa, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”, trên tinh thần đó, cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình; thường xuyên chủ động rà soát, đánh giá tình hình gia đình tại các địa phương, đơn vị; xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án cụ thể để giải quyết những khó khăn, thách thức về gia đình và công tác gia đình. Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; có kế hoạch và biện pháp cụ thể phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo hành trong gia đình; kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi trụy. Huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình thông qua kế hoạch hàng năm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các địa phương.

Hai là, đẩy mạnh, đổi mới và đa dạng hoá công tác truyền thông, tăng cường giáo dục đến từng hộ gia đình về pháp luật, chính sách liên quan đến vấn đề xây dựng gia đình. Cung cấp tới từng gia đình các kiến thức, kỹ năng sống như: Kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với cộng đồng. Vận đồng các gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển các hình thức tổ hoà giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục và vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh gắn với sự kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

Ba bà, hàng năm, tổ chức "Ngày gia đình Việt Nam" với những nội dung cụ thể, thiết thực, lựa chọn những hình thức tổ chức phù hợp với tâm lý, tập quán và nguyện vọng của người dân. Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể, đặc biệt là các "Gia đình kiểu mẫu" có thành tích trong việc chăm sóc người già, nuôi dạy con tốt, giữ gìn thuần phong mỹ tục của gia đình Việt Nam, gia đình có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc…; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, nghe nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình, giúp gia đình xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân là làm sao cho gia đình mình luôn thuận hoà êm ấm, không có bạo lực gia đình.

Bốn là, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày04/5/2001của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạnh, chính sách có liên quan đến vấn đề gia đình.

Năm là, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã có kế hoạch đào tạo cán bộ, đặc biệt là cấp cơ sở về công tác gia đình.

 Sáu là,Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước được giao hàng năm và huy động các nguồn lực khác để đảm bảo thực hiện Quyết định; đồng thời huy động các nguồn lực khác nhau của xã hội giúp đỡ những gia đình khó khăn, tạo điều kiện cho các gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Bảy là, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ban hành các kế hoạch thực hiện các đề án trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; là cơ sở bước đầu để xác lập vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình hiện nay với việc thiết lập các thiết chế văn hoá gia đình, xây dựng củng cố gia đình văn hoá được khép chặt dần: văn hoá cá nhân, văn hoá gia đình và văn hoá xã hội quan hệ khắng khít với nhau được lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” góp phần thực hiện tốt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Hội nghị UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình 10 năm qua./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

  

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: văn hóa, gia đình

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước