02:42 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 06 + 07

Thứ bảy - 02/02/2019 11:26

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 06 + 07 (từ ngày 04/02/2019

đến ngày 15/02/2019)

TUẦN LỄ THỨ 06

THỨ HAI ngày 04/02/2019 (Ba mươi Tết):

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung (Tổ trưởng) trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng (Tổ phó); TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; PCVP Đỗ Thị Vân; PTP. QLVH Trần Tấn Tâm; chuyên viên: Huỳnh Thế Phương, Cao Thế Hải, Trần Văn Luân, Trương Thị Mỹ Huệ; nhân viên: Huỳnh Văn Huệ, Đặng Văn Chu; Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Khắc Hải.

2/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Lễ hội Giao thừa “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh và các tuyến đường chính tại thành phố Đồng Xoài.

- Cùng đi: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Tối:

 

 

20h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ hộiGiao thừa “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo và công chức, nhân viên các phòng thuộc Sở; lãnh đạo và viên chức, nhân viên các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

THỨ BA ngày 05/02/2019 (mùng Một Tết):

 

7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh (Tổ trưởng) trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Thành phần: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh (Tổ phó); chuyên viên: Phan Vũ Phương, Đặng Tấn Sĩ; nhân viên Đặng Văn Đình.

THỨ TƯ ngày 06/02/2019 (mùng Hai Tết):

 

7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung (Tổ trưởng) trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Thành phần: CTTr Chu Văn Phong (Tổ phó); chuyên viên: Nguyễn Sơn Hà, Vũ Văn Doanh; nhân viên Nguyễn Khắc Hải.

THỨ NĂM ngày 07/02/2019 (mùng Ba Tết):

 

7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn (Tổ trưởng) trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Thành phần: PTP. QLDL Nguyễn Văn Oai (Tổ phó); chuyên viên: Nguyễn Cao Lương, Trần Minh Ngọc; nhân viên Đặng Văn Đình.

THỨ SÁU ngày 08/02/2019 (mùng Bốn Tết):

 

7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Tổ trưởng) trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Thành phần: PTP. QLTDTT Ngô Hùng Vĩ (Tổ phó); chuyên viên: Đinh Quốc Thy; nhân viên: Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Khắc Hải.

TUẦN LỄ THỨ 07

THỨ HAI ngày 11/02/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo công tác Tết).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng.

2/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp mặt đầu năm và chúc Tết Ban Giám đốc, cán bộ công chức, nhân viên các phòng thuộc Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; cán bộ công chức, nhân viên các phòng thuộc Sở.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

THỨ BA  ngày 12/02/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố Quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm PHP&CB (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; chuyên viên Cao Thế Hải; Lãnh đạo và toàn thể viên chức, nhân viên, người lao động đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh và đơn vị Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

3/ 8h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức giải Vô địch Cờ tướng các CLB tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; GĐ. Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; PTP. QLTDTT Ngô Hùng Vĩ; chuyên viên: Phan Vũ Phương, Đinh Quốc Thy; phụ trách bộ môn Cờ tướng Võ Minh Nhất.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố Quyết định sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh và Bảo tàng tỉnh (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; chuyên viên Cao Thế Hải; Lãnh đạo và toàn thể viên chức, nhân viên, người lao động đơn vị Ban Quản lý di tích tỉnh và đơn vị Bảo tàng tỉnh.

2/ 16h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương.

- Địa điểm: Khuôn viên trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

THỨ TƯ ngày 13/02/2019:

Sáng:

 

 

Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

Chiều:

 

 

15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải Vô địch Cờ tướng các CLB tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Chuyên viên: Phan Vũ Phương, Đinh Quốc Thy; phụ trách bộ môn Cờ tướng Võ Minh Nhất.

THỨ NĂM ngày 14/02/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 TUV - Giám đốc Sở - PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Chung dự họp giao ban Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc giải Vô địch Cờ tướng các CLB tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm tư vấn Pháp luật Công đoàn (đường Hùng Vương).

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức Phòng QLTDTT.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU ngày 15/02/2019:

Sáng:

 

 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa - Thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2019 (Phòng QLVH, Phòng QLTDTT, Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo; Văn phòng mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 (Sở VH,TT&DL gồm các đồng chí: Trần Thế Anh, Dương Thị Thanh Vị, Tô Văn Hoàng, Nguyễn Nguyên Nhân, Huỳnh Thiên Tịnh, Nguyễn Thanh Sơn, Chu Văn Phong, Vũ Đình Tứ).

Chiều:

 

 

13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp công dân định kỳ.

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước