09:48 ICT Thứ hai, 17/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Văn bản phát hành

Báo cáo sơ kết Chiến lược gia đình và tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ năm - 09/04/2015 08:10
Kính gửi: Các sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã.
Căn cứCông văn số 4042/BVHTTDL-GĐ ngày 11/11/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2015;

Căn cứ công văn số 732/BVHTTDL-GĐ ngày 06/3/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sơ kết Chiến lược gia đình và tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Công văn số 4143/UBND-VX ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian báo cáo tình hình triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011 -2015;

Căn cứ Quyết định số 2911/QĐ-BCĐGĐ 2911/QĐ-BCĐGĐ ngày 30/12/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Phước,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã báo cáo các nội dung sau:

1. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 (Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 28/8/2013 về việc thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28/8/2013 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước);

2. Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015);

Đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28/8/2013 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 28/8/2013 về việc thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn 2030 báo cáo tình hình triển khai thực hiện (Theo đề cương hướng dẫn báo cáogửi kèm vàphụ lục 1a, 1b).

Đề nghị UBND các huyện, thị xã các huyện, thị xã báo cáo theo đề cương và các phụ lục 1a, 1b, 2, 3 gửi kèm công văn này.

Để thuận tiện hơn trong việc lập báo cáo, các đơn vị có thể vào website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(http://vhttdlbinhphuoc.gov.vn), mục Văn bản phát hành để nhận bản mềm của đề cương hướng dẫn báo cáo, các phụ lục và các văn bản của UBND tỉnh ban hành.

Báo cáo gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) trước ngày 29/5/2015 bằng 02 hình thức:

- Báo cáo bằng văn bản qua đường bưu điện.

- Gửi tệp điện tử (báo cáo) về địa chỉ email: camdinh7x@gmail.com.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã khẩn trương lập báo cáo gửi về đúng với thời gian quy định để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời tổng hợp, báo cáo để gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã;

- Lưu: VT, VHGĐ(D).

(đã ký)

Lê Văn Quang

Chi tiết các văn bản kèm theo

- Công văn 518 Báo cáo sơ kết Chiến lược gia đình và tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình

- Hướng dẫn Dành cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Hướng dẫn Dành cho các huyện, thị xã 

- Kế hoạch 165/KH-UBNDcủa UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

- Kế hoạch 166/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

- Nghị định 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định về công tác gia đình

- Quyết định 06/2009/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015

- Phụ lục 1a và 1b dành cho các ngành và các huyện, thị xã

- Phụ lục 2 dành cho các huyện, thị xã (theo Quyết định 06/2009/QĐ-UBND) 

- Phụ lục 3 dành cho các huyện, thị xã

Tác giả bài viết: Phòng XDNSVHGĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước