09:44 ICT Thứ hai, 17/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Văn bản phát hành

Đăng ký chỉ tiêu biên chế năm 2013

Thứ tư - 11/04/2012 16:41
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  486 /SVHTTDL-TCCB
Bình Phước, ngày 10 tháng 4  năm 2012
V/v đăng ký chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013
 

           Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Căn cứ Công văn số 419/SNV-CCVC ngày 20/4/2011 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn quy trình quản lý biên chế,

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch biên chế năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị căn cứ vào quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị; yêu cầu nhiệm vụ đã được cơ quan đơn vị cụ thể hóa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được cấp trên giao, khối lượng công việc cần giải quyết, số lượng phòng, ban được thành lập thêm để xây dựng kế hoạch tăng thêm biên chế năm 2013 (kèm theo biểu mẫu số 05). Riêng biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ các đơn vị đề xuất số lượng tăng thêm bằng văn bản và có giải trình lý do tăng kèm theo.

Yêu cầu các đơn vị có nhu cầu xây dựng kế hoạch biên chế năm 2013 và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/4/2012 để tổng hợp trình UBND tỉnh, quá thời hạn trên coi như đơn vị không có nhu cầu./.

Lưu ý: Các đơn vị có thể tải biểu mẫu số 05 trên website:www.vhttdlbinhphuoc.gov.vn

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;      

- Lưu: VT, Ph.

(đã ký)

Nguyễn Quang Toản

Download: Mẫu đăng ký

Tác giả bài viết: Phòng TCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước