09:43 ICT Thứ hai, 17/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Văn bản phát hành

Hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2012

Thứ tư - 24/10/2012 15:10
Căn cứ Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; hướng dẫn số 306/HD-SNV ngày 13/8/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời, những cá nhân, tập thể có thành tích công tác tốt trong năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2012, như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN
1. Đối tượng
Đối tượng xét đề nghị khen thưởng là những tập thể, cá nhân ở các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đăng ký thi đua, khen thưởng từ đầu năm 2012.
2. Điều kiện
- Những tập thể, cá nhân được xét khen thưởng phải có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao; là những nhân tố điển hình có phạm vi ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch toàn tỉnh.
- Khen thưởng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan; đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, đúng thành tích.
II. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen
a) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tặng cho 03 tập thể và 03 cá nhân (do Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xét đề nghị).
b) Cờ thi đua của UBND tỉnh: Tặng cho đơn vị xuất sắc nhất trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao là tập thể tiêu biểu xuất sắc; có nhân tố mới, mô hình mới; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác và tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh.
c) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Cá nhân
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 02 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" (năm 2011, 2012);
+ Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
+ Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tập thể
+ Có 02 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" (năm 2011, 2012);
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;
+ Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
+ Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;
+ Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
d) Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Cá nhân

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tập thể

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ đối với nhà nước

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể;

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, chống tham nhũng; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

2. Danh hiệu

a) Danh hiệu "Lao động tiên tiến": Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

b) Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở": Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới đạt hiệu quả công tác cao được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh": Được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và có thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với toàn ngành được cấp có thẩm quyền công nhận.

d) Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến": Được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

đ) "Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc": Được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XÉT KHEN THƯỞNG

1. Tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua;

2. Cá nhân được tuyển dụng dưới 10 tháng;

3. Cơ quan mới thành lập hoạt động chưa đủ 01 năm (12 tháng);

4. Trong 01 năm nghỉ việc trên 40 ngày trở lên (trừ những đối tượng nữ đang nghỉ thai sản theo quy định)

5. Những tập thể, cá nhân bị xử phạt hành chính, đang xem xét kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và đang trong thời gian thi hành kỷ luật;

6. Tập thể có lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì không xét cho tập thể đơn vị đó nhưng tập thể nhỏ trong đơn vị đó vẫn tham gia xét bình thường;

7. Cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng cá nhân tự ý không tham gia khóa học, tham gia nhưng không được cấp chứng nhận, chứng chỉ thì không được xét khen thưởng.

IV. XÉT KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CHUYỂN CÔNG TÁC

1. Các trường hợp đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (có giấy xác nhận) thì kết hợp với thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị bình xét Danh hiệu Lao động tiên tiến.

2. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên có giấy xác nhận kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp Danh hiệu Lao động tiên tiến, để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác.

3. Đối với chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu Danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ. (Đối với cá nhân có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên)

Lưu ý:Khi xét Danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng: Trên cơ sở danh hiệu thi đua đạt được để xem xét đề nghị các hình thức khen thưởng, tương ứng với danh hiệu thi đua.

Cụ thể để tặng Bằng khen của UBND tỉnh, cá nhân phải 02 năm liên tục đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; tập thể phải 02 năm liên tục đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Ví dụ:Tổng kết công tác năm 2010, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen (lần 1), năm 2011 đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, năm 2012 tiếp tục đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, thì tổng kết công tác năm 2012 mới đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen (lần 2). Trường hợp năm 2011 được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" thì tổng kết năm 2012 chưa đủ điều kiện để được tặng Bằng khen. Tương tự đối với tập thể tổng kết công tác năm 2010 được UBND tỉnh tặng Bằng khen (lần 1), năm 2011 đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, năm 2012 đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, thì tổng kết công tác năm 2012 mới đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen (lần 2)

V. TỶ LỆ XÉT KHEN THƯỞNG

1. Tỷ lệ xét Danh hiệu thi đua

- Danh hiệu Lao động tiên tiến không quy định tỷ lệ nhưng để tránh cào bằng trong xét khen thưởng, các đơn vị căn cứ vào thực tế phong trào thi đua, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và quỹ khen thưởng được trích lập để xét tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sao cho phù hợp.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 30% cá nhân đạt Lao động tiên tiến.

- Riêng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh không quá 15% cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và chỉ chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu trong số cá nhân 03 năm liền đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" có đề tài, sáng kiến, giải pháp được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp Sở công nhận.

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến không quá 70% tập thể.

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc không quá 50% tập thể đạt Lao động tiên tiến.

2. Tỷ lệ xét hình thức khen thưởng:

- Giấy khen:

+ Đối với cá nhân: Không quá 30% cá nhân đạt Lao động tiên tiến;

+ Đối với tập thể: Không quá 30% tập thể đạt Lao động tiên tiến.

- Bằng khen UBND tỉnh:

+ Đối với cá nhân: Không quá 35% cá nhân đạt Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở";

+ Đối với tập thể: Không quá 50% tập thể đạt Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

- Cờ thi đua của UBND tỉnh:Xét cho 01 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phần này do Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xét đề nghị)

3. Khi tính tỉ lệ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, nếu số lẻ từ 0,5 trở lên thì được làm tròn thành 1

VI. CƠ CẤU XÉT KHEN THƯỞNG

1. Căn cứ vào mức độ thành tích đạt được theo chức trách nhiệm vụ được giao của từng đối tượng đế xét khen thưởng

2. Phân thành nhóm đối tượng xét khen thưởng trên cơ sở so sánh thành tích giữa các cá nhân có cùng chức trách nhiệm vụ được giao, phân thành các nhóm để xét, như sau:

- Lãnh đạo đơn vị, trưởng, Phó các phòng và tương đương (nhóm 1),

- Viên chức trong biên chế (nhóm 2),

- Nhân viên hợp đồng còn lại (nhóm 3).

VII. KINH PHÍ

1. Thưởng tiền kèm theo hình thức khen thưởng:Thực hiện theo Điều 71 và Điều 75 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể:

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung;

- Cá nhân được Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen được kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung; tập thể được tặng giấy khen được kèm theo tiền thưởng gấp 2 lần tiền thưởng đối với cá nhân.

2. Kinh phí khen thưởng: Trích từ nguồn hoạt động kinh phí khen thưởng năm 2013 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trường hợp không được bố trí kinh phí khen thưởng năm 2013 theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính thì kinh phí khen thưởng do đơn vị nào đề nghị thì đơn vị đó chi trả).

3. Cách tính tiền khen thưởng

Theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thì “Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích của một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì chỉ nhận mức tiền thưởng cao nhất”.

Ví dụ 1:

Năm 2012, ông Nguyễn Văn A được bình xét là Lao động tiên tiến, sau đó được công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2012 thì chỉ nhận được tiền thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Ví dụ 2:

Năm 2012, ông Nguyễn Văn A được công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và sau đó đồng thời được công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh thì ông Nguyễn Văn A được nhận tiền thưởng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và cả tiền thưởng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" (vì thành tích 03 năm liên tục)

VIII. HỒ SƠ THỦ TỤC

1. Đề nghị Bộ VH,TT&DL và UBND tỉnh khen thưởng
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị;
- Biên bản bình xét thi đua khen thưởng;
- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (03 bản chính).
2. Đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchkhen thưởng
- Tờ trình của các đơn vị, danh sách đề nghị khen thưởng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
- Biên bản bình xét thi đua khen thưởng.
Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị tiến hành bình xét và gửi hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất vào ngày 03/12/2012 (gửi trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ). Các đơn vị gửi hồ sơ quá thời hạn trên, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở sẽ không xét khen thưởng năm 2012./.
Lưu ý:Mẫu tờ trình, biên bản họp, bản thành tích cá nhân, tập thể đề nghị truy cập vào trang web: www.vhttdlbinhphuoc.gov.vn
 

 Tải các biểu mẫu

- Các biểu mẫu chấm điểm năm 2012

- Bảng điểm đơn vị trực thuộc năm 2012

- Bảng điểm thi đua các huyện năm 2012

Tác giả bài viết: Phòng TCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tỉnh bình

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước