07:12 ICT Thứ hai, 17/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Văn bản phát hành

Quyết định về việc ban hành Bảng điểm thi đua khối Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã năm 2011

Thứ sáu - 04/11/2011 08:32

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHSố:    603  /QĐ-SVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày  21  tháng  6   năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng điểm thi đua

Khối Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã năm 2011

_____________

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng điểm thi đua Khối Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại tỉnh Bình Phước năm 2011.

Điều 2. Các ông (bà): Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

 - Ban TĐKT tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở;

- Như điều 2;

- Lưu: VT, Ph.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Quang Toản

THANG ĐIỂM THI ĐUA  KHỐI PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CÁC HUYỆN THỊ XÃ NĂM 2011  (Ban hành kèm theo Quyết định số   603    /QĐ-SVHTTDL ngày  21    /6/2011 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch )

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước