Thứ hai, 25/09/2023, 06:56
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
hoc tap bac

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính Nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

Thứ hai - 25/10/2021 23:07 858 0
Thực hiện Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2021, như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Nhằm góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) và các Chỉ số khác có liên quan của tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đảm bảo 100% TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.
          2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phải tiến hành kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, bám sát mục tiêu đề ra.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở phải tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ truyền thông về cải cách hành chính.
- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đơn vị mình nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
- Tập trung thực hiện tốt việc tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực của ngành; tham mưu có chất lượng, đảm bảo tiến độ nhiệm vụ xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành.
- Tăng cường công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong ngành.
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và các văn bản khác có liên quan.
- Thường xuyên cập nhật các quy định về thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố ; tham mưu đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục áp dụng thủ tục hành chính mức độ 3, 4; thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính của ngành và các quy định liên quan.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật; rà soát xây dựng quy trình, thời gian giải quyết bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.
- Thường xuyên rà soát để đơn giản hóa TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; kiến nghị loại bỏ những TTHC phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.
- Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đảm bảo 100% TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện trên dichvucong.binhphuoc.gov.vn.
- Cập nhật công khai, minh bạch các TTHC; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Đề án đã được phê duyệt; rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển.
4. Cải cách công vụ
- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân.
- Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của Sở; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; lấy kết quả việc đánh giá, phân loại làm cơ sở cho việc đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng.
- Tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm làm việc, tích cực đổi mới phong cách, phương pháp làm việc có tính chuyên nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành.
5. Cải cách tài chính công
Kịp thời phân bổ kinh phí hợp lý theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao; tham mưu trình HĐND, UBND quy định các mức thu phí, chi các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao liên quan đến lĩnh vực của ngành (nếu có); tăng cường thực hiện cơ chế quản lý tài chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ban hành  Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và các đơn vị sự nghiệp năm 2021; thực hiện các quy định về quản lý tài sản công; quy định về sắp xếp, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017.
6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử
- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021; phấn đấu 100% TTHC đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 95% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử.
- Tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở; cải tiến ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; tiếp tục triển khai sử dụng tốt Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị thuộc Sở; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục áp dụng hiệu quả chữ ký số, hình thức họp không giấy, họp trực tuyến, hệ thống thư điện tử công vụ.
- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Khai thác có hiệu quả Cổng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống một cửa điện tử; liên thông tích hợp và chia sẻ với các phần mềm chuyên ngành.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước bằng nhiều hình thức, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao..., qua đó tạo sự đồng lòng và đồng hành của tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính.
3. Tiếp tục triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính; khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ” trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.
5. Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính...đối với các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC (có phụ lục kèm theo)
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính Nhà nước và các quy định của UBND tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính. Nguồn kinh phí bố trí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các đơn vị theo phân cấp ngân sách trong năm 2021.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
- Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng và triển khai Kế hoạch này đến các đơn vị thuộc Sở. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ quy định.
- Tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Sở xử lý những khó khăn, vướng mắc của Sở, của các đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với Khối Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện các nội dung về công tác chỉ đạo; tuyên truyền cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính, cải tiến chế đội hội họp, giảm giấy tờ hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản của Sở, áp dụng công nghệ thông tin; cải cách chế độ công vụ, công chức; triển khai Chỉ số cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); công tác ISO 9001:2015 của Sở.
- Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở và nhiệm vụ cải cách tài chính công.
- Tham mưu tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định gửi các cơ quan cấp trên và các đơn vị liên quan.
2. Các phòng thuộc Sở
Có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực của phòng; tham mưu có chất lượng, đảm bảo tiến độ nhiệm vụ xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Thanh tra Sở
Tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thể chế, pháp chế, phổ biến pháp luật; công tác đối thoại và tiếp dân; công tác khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị mình phù hợp với chỉ đạo về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị cấp trên và nội dung Kế hoạch này; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị mình.
- Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính; chủ động tham mưu, đề xuất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các giải pháp, mô hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính.
5. Chế độ báo cáo
 Các phòng thuộc Sở, các đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp: Báo cáo quý I gửi trước ngày 01/3, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 01/6, báo cáo 9 tháng gửi trước ngày 01/9, báo cáo năm gửi trước ngày 20/11 và báo cáo đột xuất theo văn bản yêu cầu của Sở.
Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 109 | lượt tải:40

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 574 | lượt tải:105

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 470 | lượt tải:116

138/QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 470 | lượt tải:89

2412/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 616 | lượt tải:94
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay7,462
  • Tháng hiện tại241,562
  • Tổng lượt truy cập6,121,857

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Văn Chung
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây