Thứ ba, 18/06/2024, 15:38
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, giai đoạn (2022 - 2025)

Thứ sáu - 13/05/2022 03:16 4.340 0
Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2030; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 - 2025.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2025, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực
hiện Chiến lược thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, gắn với thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến
lược gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo phân công; đảm bảo Chương trình được thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ và đạt được các chỉ tiêu đề ra.
 2. Yêu cầu:
 - Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2025 phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, việc chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo thiết thực, phù hợp, khả thi,  bám sát các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra.
 - Xác định cụ thể lộ trình thực hiện, kết quả cần đạt được; phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan;
- Bảo đảm nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước gắn với công tác thanh niên.
II. NỘI DUNG
- Tùy vào tình hình thực tế tại đơn vị, định kỳ vào Tháng Thanh niên hàng năm (tháng 3), tổ chức đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra với thanh niên trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về Chiến lược, các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và các văn bản liên
quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chương trình; vị trí, vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể cơ sở, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chương trình.
- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho thanh niên cán bộ, công chức: Đảm bảo hàng năm đều có cán bộ, công chức trẻ được bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước.
- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị cho thanh niên, đảm bảo cho đội ngũ thanh niên trong toàn Ngành có đủ năng lực đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với cấp ủy Đảng, Đoàn khối tổ chức các buổi giới thiệu, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo hàng năm có 100% thanh niên, công chức, viên chức trong toàn Ngành thường xuyên được học Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập, làm việc của thanh niên.
- Tổ chức diễn đàn “Nói thanh niên nghe - Nghe thanh niên nói” giữa đoàn viên thanh niên với cấp ủy Đảng - Ban Giám đốc Sở để thông tin và giải quyết kịp thời các nhu cầu của đoàn viên trong vấn đề công tác, học tập nâng cao trình độ, sinh hoạt, giải trí cũng như tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên thể hiện chính kiến khi có các sự kiện Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội đáng chú ý diễn ra.
- Trang bị kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên: Phấn đấu đến năm 2025, 100% thanh niên cơ quan tìm hiểu các tài liệu tuyên truyền về kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.
- Tổ chức buổi gặp mặt truyền thống, các hoạt động về nguồn nhân các ngày lễ lớn trong năm, ngày thành lập Ngành, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhằm phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trong đoàn viên thanh niên.
- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật cho đoàn viên thanh niên và tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện tốt phong trào an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức.
- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn cấp trên tổ chức các giải thể thao, văn nghệ nâng cao thể trạng, sức khỏe cho thanh niên, nêu cao tinh thần giao lưu học hỏi, tình nguyện xung kích cho thanh niên toàn Ngành.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Văn phòng Sở là đầu mối tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm vào cuối mỗi giai đoạn thực hiện.
- Đoàn cơ sở chủ động phối hợp với công đoàn kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.
 - Các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
 + Căn cứ vào nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh.
+ Tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện, nâng cao hiệu quả công tác.
+ Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ  tiêu của năm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước ngày 10/11) để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ .
Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2025 (gửi kèm phụ lục mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh)./.

Nguồn tin: Anh Thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:35

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 956 | lượt tải:193

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1170 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 775 | lượt tải:113

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1840 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay8,665
  • Tháng hiện tại186,246
  • Tổng lượt truy cập9,113,607
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây