Thứ hai, 22/04/2024, 02:58
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ hai - 14/03/2022 03:53 1.561 0
Ngày 14/3/2022, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, có tổng cộng 5 Chương và 11 Điều. Theo đó, Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:
Chương I: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng thi đua, khen thưởng Sở
Điều 1. Chức năng của Hội đồng
1. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng tư vấn cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và khen thưởng trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực và có hiệu quả.
2. Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng.
1. Thực hiện sự chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng  Thi đua, Khen thưởng tỉnh và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm phát triển phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình ở địa phương.
2. Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, đề xuất với Lãnh đạo Sở, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi ngành.
3. Phát hiện và xét chọn các cá nhân và tập thể điển hình có thành tích đặc biệt xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước, trình UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, tặng Bằng khen, Cờ thi đua và đề nghị khen cao theo quy định.
4. Đình kỳ báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm, từng giai đoạn.
Chương II: Nhiệm vụ của các thành viên hội đồng thi đua, khen thưởng
Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập và quyết định số lượng thành viên gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên trong đó có 01 Thư kí Hội đồng.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng.
1. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Hội đồng và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Chánh Văn phòng Sở
a) Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
b) Thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.
c) Xem xét trình Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở, tặng thưởng Giấy khen và các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở cho các tập thể, cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định.
d) Xem xét đề nghị Bộ, UBND tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực chuyên môn thuộc quyền quản lý của Bộ và khen các lĩnh vực khác khi có văn bản hướng dẫn, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 5. Nhiệm vụ của các Ủy viên Hội đồng
1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.
2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng. Tham gia ý kiến, bỏ phiếu biểu quyết các hình thức Khen thưởng theo quy định.
3. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động phong trào thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách;
4. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương công tác của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng khi được yêu cầu;
Điều 6. Văn phòng Sở với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Hội đồng, có nhiệm vụ:
1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng;
2. Tổ chức, chuẩn bị nội dung, tổng hợp báo cáo và lập Biên bản các cuộc họp của Hội đồng;
3. Nghiên cứu từng vấn đề cụ thể, tổng hợp ý kiến để báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định, giải quyết công việc của Hội đồng;
4. Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và Tờ trình, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
5. Tham mưu xử lý các kiến nghị về công tác thi đua, khen thưởng.
6. Tổng hợp báo cáo tình hình công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động của Hội đồng 6 tháng đầu năm (trước ngày 15/7) và 6 tháng cuối năm (trước ngày 15/01 của năm sau) báo cáo Ban Giám đốc Sở và UBND tỉnh qua Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh.
7. Thực hiện những nhiệm vụ khác được Hội đồng phân công.
Chương III: Nguyên tắc và chế độ làm việc của hội đồng
Điều 7. Nguyên tắc làm việc
1. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Các ý kiến khác nhau của Thành viên Hội đồng đều được tổng hợp báo cáo với Chủ tịch Hội đồng để xem xét, quyết định.
2. Các Quyết định của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng nhất trí. Khi xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên). Hội đồng phải tiến hành bỏ phiếu kín; các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 80% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản). Riêng đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” tỷ lệ phiếu đồng ý phải đạt từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).
Điều 8. Chế độ làm việc
Hội đồng họp định kỳ 6 tháng một lần hoặc họp đột xuất để kiểm điểm đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xem xét đề nghị các hình thức khen thưởng và các danh hiệu thi đua.
Chương IV. Quan hệ công tác của hội đồng
Điều 9. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quy chế này, thông qua Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp, Hội đồng có quyền chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các đơn vị huyện, thị xã, thành phố.
Chương V: Điều khoản thi hành
Điều 10. Thường trực, thành viên Hội đồng có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.
Điều 11. Quy chế này làm căn cứ hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều nào không phù hợp sẽ được tập thể Hội đồng kiến nghị, Giám đốc Sở quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
File đính kèm

Nguồn tin: Anh Thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 739 | lượt tải:143

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 931 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 568 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1643 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1598 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay7,443
  • Tháng hiện tại277,655
  • Tổng lượt truy cập8,280,796
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây