Thứ bảy, 22/06/2024, 19:08
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ ba - 22/11/2022 04:31 1.993 0
Báo cáo Công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 (Số liệu tính đến ngày 10/11/2022)

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản
- Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long (đợt 2).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 08 kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động của ngành gồm: Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 06/10/2022 về Đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 04/10/2022 về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 59/KH-UBND UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch  số 99/KH-UBND UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh  về triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch  số 2643/BCĐ ngày 28/9/2022 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh về triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.
- Đã trình UBND tỉnh chờ phê duyệt 02 đề án, 04 quyết định và 01 kế hoạch:
Đề án phát triển du lịch Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê;
Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích Thành đất hình tròn Tân Hưng 3 tại ấp Hưng Lập A, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản; Quyết định công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bù Gia Mập là khu du lịch cấp tỉnh; Quyết định Quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước;
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Toàn ngành tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38/CTr-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Phước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Toàn ngành tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động; hướng dẫn triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19; tiếp tục triển khai kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện công tác cải cách hành chính; sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, bố trí lại nhân sự, triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai thực hiện điều hành, tác nghiệp mô hình chính quyền điện tử.
- Trong năm, Sở đã ban hành 3.185 văn bản để chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý của ngành; tiếp nhận và xử lý 263 hồ sơ thủ tục hành chính (242 hồ sơ quảng cáo, 08 hồ sơ biểu diễn nghệ thuật; 05 hồ sơ karaoke; 01 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; 07 hồ sơ công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, Điểm du lịch và thẻ hướng dẫn viên du lịch), không có hồ sơ trễ hạn.
3. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành
3.1. Lĩnh vực văn hóa
Công tác quản lý nhà nước:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; triển khai Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 17/9/2021 về thực hiện Chỉ thị 06 -CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 14/8/2017 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kết quả 15 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổng kết, đánh giá pháp luật về nghệ thuật biểu diễn giai đoạn 2013-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; kết quả thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH)  và xây  dựng  phong  trào  toàn  dân  bảo  vệ  an  ninh  Tổ  quốc  (PTTDBVANTQ); triển khai hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”; tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam; tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước và giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020.
Công tác chuyên môn nghiệp vụ:
- Công tác tuyên truyền: Toàn ngành tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả trang trí được 11.294m2 băng rôn, 51.052m2 panô; 51.796m2 banner; 23.200 cờ dây, treo 26.200 lượt cờ các loại, tuyên truyền 1.600 giờ đèn led, 4.370 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau, viết bài tuyên truyền đăng trên trang website ngành và của các đơn vị.
- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Phối hợp tổ chức thành công triển lãm Mỹ thuật khu vực VII lần thứ 27 năm 2022; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 -28/8/2022); tổ chức cuộc thi Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước lần thứ IV; Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống “Lễ hội cầu bông của người kinh” ở huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng và thị xã Bình Long; lễ công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978); trưng bày chuyên đề “Không gian Tết của người Việt ở Nam Bộ” và “Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên” nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chuyên đề “Lộc Ninh truyền thống và phát triển” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Lộc Ninh (07/4/1972-07/4/2022); trưng bày, tuyên truyền hình ảnh các di tích tại các trường học…; tổ chức 02 đợt kiểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; khảo sát di tích thực hiện lập hồ sơ khoa học năm 2023; sưu tầm vũ khí các trang bị cấp 5 và sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về bầu cử đại biểu Quốc hội các khóa và đại biểu HĐND các cấp qua các nhiệm kỳ của tỉnh Bình Phước; phục chế Trống đồng Thọ Sơn; hoàn thiện Bộ sưu tập hiện vật của người Khmer Bình; lắp đặt bản đồ khoanh vùng, bảng nội quy, bảng thuyết minh, bảng chỉ dẫn đường đến các di tích; lắp đặt pano giới thiệu hệ thống di tích tỉnh Bình Phước tại các di tích, các điểm du lịch và các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, tổng số lượng khách tham quan và tương tác tại bảo  tàng, di tích và nhà truyền thống 268.831 lượt người (trong đó: tham quan tại Bảo tàng tỉnh là 20.816 lượt người; tại các di tích là 78.361 lượt người; tương tác qua nền tảng công nghệ số là 169.654 lượt).
- Hoạt động văn nghệ quần chúng: Phối hợp Nhà hát cải lương Việt Nam tổ chức thành công vở diễn “Nước non vạn dặm” phát trực tiếp trên sóng BPTV1 thu hút khoảng 800 khán giả; phối hợp tổ chức “Lễ viếng, truy điệu, an táng 44 bộ hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)” được quy tập ở trong nước và tại Vương quốc Campuchia; tham gia 05 Liên hoan, hội thi, hội diễn cấp toàn quốc và khu vực, kết quả đạt 06 HCV (giải A); 16 HCB (giải B); 06 giải C. Tổ chức 07 hoạt động cấp tỉnh: Chào đón năm mới 2022; Mừng đảng mừng xuân Nhâm Dần 2022; Cuộc thi tiếng hát Bolero-sân chơi “Tìm tài năng” tỉnh Bình Phước; Liên hoan các nhóm Nhảy và khiêu vũ tỉnh; Liên hoan Đờn ca tài tử; Liên hoan Tuyên truyền lưu động; Gala điện ảnh với chủ đề “Điện ảnh Việt trong thời kỳ đổi mới”. Dàn dựng 05 chương trình nghệ thuật: Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Dương lịch 2022 với chủ đề “Khúc ca xuân”; chương trình Mùng 1, 2, 3 Tết Nguyên đán năm 2022 với các chủ đề: “Xuân yêu thương”, “Cung đàn mùa xuân”, “Lắng nghe mùa xuân”; chương trình tuyên truyền lưu động quý I với chủ để “Tự hào Bình Phước” đăng tải trên các trang mạng xã hội chính thống các sở, ban, ngành và Cục VHCS – Bộ VHTTDL. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức 03 đợt triển lãm; phối hợp tổ chức chiếu phim được 528 buổi (trong đó phục vụ nhân dân trong dịp Tết trên hệ thống màn hình Led được 210 buổi; chiếu phim phục vụ cơ sở được 318 buổi).
- Hoạt động nghệ thuật biểu diễn: Tổ chức chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Ấn Độ; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kịch bản sân khấu Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và biểu dương người có công tiêu biểu; xây dựng chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần 2022; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh; kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1945-30-4-2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh (19/5/1890 – 19/5/2022) với chủ đề “Khúc ca dâng Người”; Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7… phát Clip trên các hạ tầng số phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong toàn tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức ghi âm, ghi hình phát sóng chương trình ca nhạc chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) phát trên sóng BPTV1, sóng FM và tần số Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Tham gia Liên hoan Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021, đợt 2 tại tỉnh Đắc Lắc, kết quả đạt: 04 huy chương Bạc, 01 huy chương Đồng.
- Công tác thư viện và văn hóa đọc: Tổ chức thành công Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2022; tổ chức thành công Hội thi kể chuyện theo sách  tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022; trao đổi ấn phẩm Xuân Nhâm Dần năm 2022 với 62 tỉnh thành trong cả nước; tổ chức không gian sách mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Dần 2022 tại Quảng trường 23/3, tại Thư viện và trên trang thông tin điện tử tổng hợp Thư viện tỉnh Bình Phước; tổ chức trưng bày triển lãm được 48 đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; trưng bày 700 tài liệu chủ đề khoa học công nghệ với đời sống sách trong thời kỳ chuyển đổi số thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước những tác phẩm văn học nổi bật trong thời kỳ mới; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hớn Quản, TTVH thị xã Bình Long, TTVH huyện Phú Riềng, TTVH huyện Đồng Phú, UBND thành phố Đồng Xoài và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động tại 39 địa điểm. Trong năm 2022, thư viện cấp 212 thẻ thư viện (trong đó có 71 thẻ miễn phí), phục vụ 2.972.672 lượt bạn đọc.
- Công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Tổ chức thành công Ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần XI năm 2022; Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI năm 2022 tại tỉnh Bình Phước; các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022); tham gia giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022; tập huấn cập nhật kiến thức để củng cố, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; tập huấn Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tập huấn Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình…, kiểm tra văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”; tập huấn bình xét “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa” cho Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn tổ chức Hội nghị nhân dân bàn về công tác gia đình; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
3.2. Lĩnh vực thể thao
Công tác quản lý nhà nước:
Tham mưu ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023; báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước; hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; phê duyệt Kế hoạch hoạt động thể thao thành tích cao của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở VHTT&DL và Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; rà soát công tác tổ chức, hoạt động của các CLB Lân Sư Rồng; tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Công tác chuyên môn nghiệp vụ:
Đăng cai tổ chức thành công Vòng loại Giải Bóng đá U17, U19, U21 quốc gia; các trận Bóng đá trong khuôn khổ Giải Cúp quốc gia và Giải hạng Nhất quốc gia; Giải Vô địch Cờ tướng đấu thủ mạnh quốc gia; Giải Cờ tướng cụm miền Đông Nam Bộ; Giải Võ cổ truyền các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng; phối hợp tổ chức Giải Xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XII năm 2022 - Cúp BIWASE; Giải Xe đạp Truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 - Cúp Number 1. Tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022, kết quả: đã có 11/11 huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh Bình Phước tổ chức thành công Đại hội TDTT, 111/111 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 18 môn thi đấu thể thao trong Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022 gồm các môn: Cờ vua, Cờ tướng, Điền kinh, Billiards, Quần vợt, Thể dục dưỡng sinh, Bơi lội, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng đá nam, Bóng chuyền nam, nữ, Võ cổ truyền, Vovinam, Đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, Taekwondo, Karatedo. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công 08 môn thi, hội thi thể thao cấp tỉnh; tham gia 05 giải thể thao quần chúng cấp toàn quốc, kết quả đạt: 04 HCV, 14 HCB, 17 HCĐ; thành lập Đoàn tham dự lễ khai mạc và dự khán các cuộc thi đấu tại Seagames 31.
Trong năm 2022, Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh đã tham dự 39 giải thể thao, cụm, khu vực và toàn quốc đạt 201 huy chương các loại (trong đó: 49 HCV, 65HCB, 87HCĐ); cử 02 HLV và 08 vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia tham dự Seagames 31. Kết quả tham dự Seagames 31 đạt được: 03 HCV, 02 HCB, 02 HCĐ (Trong đó: môn Cờ tướng đạt 2 HCV, 01 HCB; môn Điền kinh đạt 01 HCV, 01 HCĐ; môn Bơi lội đạt 01 HCB; môn Kurash: 01 HCĐ); tham dự giải Borneo Cup International Taekwondo Championship tại Malaisia đạt 11 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ; tham dự giải Vô địch Cờ tướng thế giới tại Malaisia đạt 01 HCV đồng đội, 01 HCĐ cá nhân; hỗ trợ 269 lượt trọng tài tham gia điều hành các giải do các sở, ngành tổ chức.
3.3. Lĩnh vực du lịch
Công tác quản lý nhà nước:
Tham mưu Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tổ chức họp đánh giá tổng kết hoạt động du lịch năm 2021 và ban hành Kế hoạch hoạt động du lịch năm 2022; tham mưu đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nội dung quy hoạch du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá điều kiện kinh doanh đối với hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận Khu du lịch sinh thái Bù Gia Mập, Điểm du lịch Phú Gia, Điểm du lịch Thanh Tùng; kiện toàn Ban Biên tập và phân công nhiệm vụ thực hiện Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Bình Phước; thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh; tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020 - 2025.
Công tác chuyên môn nghiệp vụ:
Tổ chức thành công Hội thảo lấy ý kiến góp ý phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức thành công các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch năm 2022; thực hiện điều tra, đánh giá phân loại tài nguyên du lịch; thực hiện khảo sát để phát triển các loại hình tham quan du lịch phù hợp với từng Hội quán; thực hiện khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; triển khai Chương trình du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai áp dụng mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; phối hợp với Tạp chí du lịch Việt Nam xây dựng ấn phẩm về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch kết hợp mua sắm của địa phương; thực hiện tái bản bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch, in ấn tờ rơi tập gấp và túi đựng tài liệu quảng bá du lịch Bình Phước (1000 bản); tham gia Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 (ITE HCMC 2022); triển khai thu thập thông tin, số liệu quảng bá du lịch trên Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Bình Phước; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam và Ngày du lịch thế giới.
3.4. Công tác Thanh tra, kiểm tra - Pháp chế
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Thanh tra công tác tham mưu cấp Giấy chứng nhận đối với các hoạt động thể dục thể thao của Phòng Quản lý thể dục thể thao; thanh tra hành chính Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội; kiểm tra quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tổng cộng 128 lượt cơ sở, qua kiểm tra nhắc nhở 02 cơ sở, ban hành Quyết định xử phạt hành chính 03 cơ sở với tổng số tiền 27.000.000đ (Hai mươi bảy triệu đồng).
- Công tác pháp chế: Thanh tra Sở đã tổ chức thành công Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; tổ chức Ngày Pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; hướng dẫn triển khai 10 văn bản Luật sửa đổi, bổ sung; 03 Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 02 Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành.
3.4. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp
- Về công tác tổng hợp: Tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; Hội nghị sơ kết công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; vinh danh khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Bình Phước đạt thành tích xuất sắc tại Sea Games 31; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện Chương trình phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Công an tỉnh và Trại giam Tống Lê Chân; Ban Dân tộc tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; thực hiện chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet.
- Về công tác tổ chức cán bộ: điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; giao biên chế viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tinh giản biên chế; quy định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; triển khai sắp xếp tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, bộ máy và xây dựng Đề án vị trí việc làm.
- Về công tác thi đua khen thưởng: Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; ban hành Kế hoạch và triển khai công tác thi đua khen thưởng; Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến; Quyết định Quy định Khối Thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ban hành Thang Bảng điểm thi đua các huyện, thị xã, thành phố; triển khai Đề án Văn hóa công vụ, kỷ luật kỹ cương hành chính; thực hiện Phong trào thi đua trong đó đặc biệt là Phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19; Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phong trào thi đua “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”...
- Về công tác ANTT: Triển khai công tác trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng cháy chữa cháy; phát động triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; đăng ký cơ quan đạt chuẩn an toàn ANTT.
- Về công tác CCHC: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC Nhà nước và Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; công bố TTHC sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực du lịch; truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm "nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số" từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022.
- Về công tác Kế hoạch - Tài chính: triển khai thực hiện dự án số 6 thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đồng bảo dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025; thực hiện Chương trình mục tiêu nông thôn mới được giao cho ngành quản lý;  giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sự nghiệp và dự toán thu chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam; thống nhất mức chi, khung thời gian tập luyện, thi đấu TDTT; chấn chỉnh công tác đấu thầu qua mạng; sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình Trung tâm HL&TĐ tỉnh...
3.6. Kết quả triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
- Tiếp tục thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tiếp tục thực hiện tiêu chí, thang điểm đánh giá công chức, nhân viên trong cơ quan thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai song song và lồng ghép nội dung Đề án Văn hóa công vụ của ngành và phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Hàng tháng, Tổ kiểm tra theo dõi nhắc nhở đối với công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở và các đơn vị sự nhiệp trực thuộc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính cơ quan. Từ khi triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ ngành và Phong trào thi đua đến nay nhìn chung công chức, viên chức, nhân viên trong ngành đã có ý thức tự giác thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy cơ quan, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử; thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức khi làm nhiệm vụ. Công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ, công vụ luôn tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.
- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện đánh giá triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, qua báo cáo đánh giá của các đơn vị, nhìn chung công chức, viên chức, người lao động đã tuân thủ đầy đủ các quy định về tinh thần thái độ làm việc, chuẩn mực đạo đức, lối sống, chuẩn mực ứng xử của công chức trong hoạt động công vụ.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
Trong năm 2022, toàn ngành đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức tốt một số hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như tổ chức các Chương trình, hội thi, hội diễn, văn hóa, văn nghệ thể thao có sự chuẩn bị chu đáo; tổ chức “Đường hoa xuân” tại Quảng trường 23/3 và nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui xuân đón tết đáp ứng phần nào nhu cầu vui xuân đón tết của mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nâng cao về chất lượng và số lượng; Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” đã được triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh. Các hoạt động phục vụ du lịch được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo đúng luật định.
2. Khó khăn
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi giải trí, thu hút khách du lịch trong 3 tháng đầu năm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động này bị hạn chế do phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch, một số sự kiện lớn đã được chuẩn bị nhưng không tổ chức như Lễ hội Giao thừa mừng Đảng mừng Xuân, bắn pháo hoa… đã làm ảnh hưởng đến nhu cầu vui xuân, đón Tết của mọi người dân. Đến nay, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã được mở cửa, tuy nhiên số lượng người tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vẫn còn hạn chế do tình hình dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hoạt động du lịch tuy được mở cửa nhưng lượng khách du lịch chủ yếu là khách nội tỉnh, lượng khách quốc tế tăng ít.
3. Đề xuất kiến nghị UBND tỉnh
Đề nghị bố trí vốn đầu tư xây dựng riêng thiết chế Thư viện tỉnh; bố trí đất và vốn đầu tư để xây dựng thiết chế Bảo tàng tỉnh; kiện toàn cũng cố hệ thống thư viện công cộng đủ năng lực đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của nhân dân thông qua hệ thống thư viện.
Đề nghị lãnh đạo các cấp tăng cường chỉ đạo phát triển TDTT trên địa bàn tỉnh; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị dụng cụ cho hoạt động thể thao và thực hiện rộng rãi cơ chế xã hội hoá hoạt động thể thao trong quần chúng nhân dân; thu hút, khuyến khích cho các nhà đầu tư vào cơ sở vật chất, công trình thể thao phát triển thể thao cơ sở.
Kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND chỉ đạo ngành Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với ngành Du lịch nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ những “nút thắt” về chính sách thu hút đặc thù trong phát triển du lịch tỉnh; bố trí sắp xếp, tăng cường, kiện toàn nhân sự tổ chức bộ máy làm công tác quản lý và phát triển du lịch từ cấp tỉnh đến cấp huyện; tăng cường chỉ đạo hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư du lịch tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023
1. Nhiệm vụ chung
- Toàn ngành tập trung triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2021 - 2025; hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu pháp lệnh được UBND tỉnh giao năm 2023.
- Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 13/11/2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủyKế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Phước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Tiếp tục triển khai và sơ kết, tổng kết các đề án, kế hoạch, chương trình liên tịch liên quan đến việc phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ
2.1. Lĩnh vực văn hóa
- Tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa công cộng: quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, vũ trường, karaoke, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điện ảnh, xuất nhập văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, thư viện, gia đình; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện các công tác có liên quan về nhà truyền thống, các cụm tượng đài, tranh hoành tráng, nhà bia lưu niệm, bia tưởng niệm các di tích lịch sử, văn hóa của các địa phương trong tỉnh, hoạt động tín ngưỡng dân gian... hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước về nếp sống văn hóa gia đình, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tham mưu kế hoạch triển khai tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2023; tổ chức Ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần XI năm 2023.
- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trong năm của đất nước và địa phương; tổ chức 08 sự kiện, liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh; tham gia 05 triển lãm liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc. Dàn dựng các chương trình ca múa nhạc, tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui, hài và thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh 100 buổi/năm phục vụ nhân dân toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và thực hiện chiếu phim lưu động tuyên truyền, phổ biến các thể loại phim tài liệu, hoạt hình, phim truyện… do Cục Điện ảnh cung cấp với 500 buổi chiếu phục vụ nhân dân.
- Tổ chức biểu diễn chương trình Nghệ thuật Lễ hội Giao thừa “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023”; tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại trong năm 2023; xây dựng chương trình, tác phẩm mới; trao đổi chỉ tiêu suất diễn với các nhà hát, Đoàn nghệ thuật trong khu vực và toàn quốc; tổ chức Liên hoan ban nhạc tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2023; tham gia cuộc thi tài năng múa toàn quốc; tham gia cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc…
- Tổ chức cuộc thi hành trình “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V và tổ chức trưng bày các chuyên đề nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ lớn; tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản, công tác sưu tầm, công tác khảo cổ học, công tác xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, công tác nghiệp vụ bảo tồn, công tác lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích, công tác tu bổ, sửa chữa di tích; lắp đặt  pano giới thiệu hệ thống di tích tỉnh Bình Phước tại các di tích, các điểm du lịch và các trường học trên địa bàn tỉnh; lắp đặt bảng bản đồ khoanh vùng bảo vệ, bảng thuyết minh, bảng nội quy, bảng chỉ dẫn đường đến các di tích. Lắp đặt 01 hệ thống xử lý nước tại các di tích phục vụ công tác chăm sóc di tích và nhu cầu tham quan của nhân dân khi đến di tích.
- Tổ chức Ngày hội sách và Văn hóa đọc; tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách; tham gia các hoạt động do Bộ VHTTDL tổ chức; bổ sung sách, báo, tạp chí và xử lý toàn bộ các nguồn tài liệu phục vụ bạn đọc; tổ chức các đợt phục vụ bạn đọc bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện theo kế hoạch; luân chuyển sách cho các Thư viện huyện, thi xã, các trường học, trại giam, trại tạm giam, Thư viện Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng, các điểm bưu điện văn hóa xã, các cơ quan đơn vị và tủ sách cơ sở…; trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; sưu tầm, số hóa tài liệu địa chí được xuất bản, viết về Bình Phước từ trước tới nay được lưu trữ tại các thư viện trong nước; số hóa tài liệu thư viện và vận hành phục vụ thư viện số. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành triển khai thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 13/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt.
2.2. Lĩnh vực thể dục thể thao:        
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2015 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.
- Kiểm tra đánh giá thực trạng phong trào TDTT tại các địa phương, nhất là các huyện khó khăn để có cơ sở tham mưu cho tỉnh đầu tư phát triển; phối hợp với các ngành, Liên đoàn, Hội thể thao tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thể thao ở cơ sở, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng tài cấp tỉnh; phối hợp kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở hoạt động kinh doanh hoạt động thể thao; hướng dẫn các Bộ môn thành lập các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao.
- Chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS, trên toàn tỉnh để tổ chức triển khai công tác chiêu sinh, tuyển chọn VĐV năng khiếu ban đầu, qua đó phát hiện được những VĐV có tố chất đưa về Trung tâm tập trung huấn luyện. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai mở các lớp năng khiếu thể thao ở cơ sở; tiếp tục duy trì các lớp năng khiếu ban đầu, chiêu sinh các lớp thể thao hè, tuyển chọn VĐV năng khiếu các môn, hoàn thiện kế hoạch giáo án, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các HLV tuyến năng khiếu ban đầu tích cực hơn trong công tác huấn luyện nhằm bổ sung lực lượng VĐV cho tuyến trên.
  - Hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở. Khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT đảm bảo cho tất cả các đối tượng, lứa tuổi đều có cơ hội tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao thường xuyên, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào các dân tộc thiểu số.
- Thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thể dục thể thao cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.
2.3. Lĩnh vực du lịch
Tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Bình Phước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2023; tham mưu Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023; tổ chức Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở Du lịch các tỉnh K’ratie, Stung Treng (Campuchia), Champasak (Lào), Tỉnh UBon Ratchathani (Thai Lan) và đi khảo sát, đánh giá các điểm đến kết nối phát triển du lịch trong chương trình ký kết du lịch với các nước Campuchia, Lào, Thái Lan (chương trình famtrip quốc tế); triển khai quản lý và khai thác Cổng du lịch thông minh tỉnh Bình Phước; tổ chức các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn về du lịch; xây dựng hình thành sản phẩm du lịch, hình thành các chương trình du lịch (tua, tuyến du lịch nội tỉnh), kết nối với các tua, tuyến du lịch trong nước và quốc tế; tăng cường công tác quảng bá du lịch.
2.4 Công tác Thanh tra, kiểm tra - Pháp chế
Công tác thanh tra, kiểm tra:
- Thanh tra hành chính việc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của đơn vị Bảo tàng tỉnh; thanh tra công tác tham mưu quản lý nhà nước về cấp Giấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đồng Xoài.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo và điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường, thể dục thể thao, du lịch (lữ hành và lưu trú); kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
- Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động lễ hội, các điểm du lịch trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Công tác pháp chế:
- Triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Phổ biến quy định về kinh doanh karaoke, vũ trường và quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực karaoke, vũ trường.
- Phổ biến các văn bản quy định về Luật Phòng chống tham nhũng; những điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng...
- Phổ biến các Kết luận của Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh về Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
2.4. Các hoạt động nghiệp vụ, tổng hợp
- Tiếp tục phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua Đông Nam Bộ nhằm xây dựng chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chương trình ký kết; đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; tiếp tục đánh giá việc áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Phối hợp thực hiện xây dựng công trình thiết chế Thư viện tỉnh; chủ trì, phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch liên quan đến Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước./.
      
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- UBND tỉnh;
- Các Sở VHTTDL trong cụm MĐNB;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị SN trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP(Thy).
GIÁM ĐỐC
 

Trần Văn Chung

PHỤ LỤC
Kết quả thực hiện Kế hoạch chỉ tiêu pháp lệnh năm 2022
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Số liệu tính đến ngày 10/11/2022)
 
 

 
Stt CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2022 Thực hiện năm  2022 Đạt tỷ lệ % so với KH năm 2022 So sánh kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2021
(tỷ lệ %)
A Kế hoạch chỉ tiêu pháp lệnh của UBND tỉnh giao          
1 Văn hóa          
1.1 Số di tích được sửa chữa, tu bổ Di tích 04 04 100 100
1.2 Số hiện vật trong Bảo tàng Hiện vật 13.933 14.035 101 108
1.3 Số di tích được công nhận Di tích 02 02 100 100
1.4 Tổng số sách trong thư viện Cuốn 150.000 154.381 103 108
1.5 Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa % 95,89 95,89 100 100
1.6 Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa % 95,51 95,51 100 100
1.7 Tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa % 98,03 98,03 100 100
2 Thể dục thể thao          
2.1 Tỷ lệ số so với số dân tập luyện thể thao thường xuyên % 34,90 35,1 100,5 104,1
2.2 Tỷ lệ số so với số hộ tập luyện thể thao thường xuyên % 23.80 24 100,8 107,6
3 Du lịch          
3.1 Khách nội địa Nghìn lượt người 468.000 717.340 153,38 72,52
  Tốc độ tăng % 12,5 72,52    
3.2 Khách quốc tế Nghìn lượt người 1.300 4.717 362,85 371,70
  Tốc độ tăng % 32,52 371,70    
B Kế hoạch chỉ tiêu pháp lệnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao          
I Trung tâm Văn hóa          
1 Hoạt động thông tin tuyên truyền          
- Số buổi hoạt động tuyên truyền TTLĐ Buổi 100 116 116% 48,5%
- Số lượt người xem Lượt 5.000 8.486 170% 94%
- Xây dựng chương trình mới Chương trình 04 05 125% 125%
2 Hoạt động văn hóa quần chúng          
- Tổng số CLB văn hóa CLB 06 07 166 166
- Tổng số lần tham gia liên hoan hội diễn văn hóa cấp khu vực và toàn quốc Lần 09 06 67 300
  Thành tích          
- Huy chương vàng, giải nhất, giải A HC-giải 02 06 300 600
- Huy chương bạc, giải nhì, giải B HC-giải 03 16 533 800
- Tổng số lần tổ chức liên hoan, hội diễn văn hóa cấp tỉnh Lần 08 07 87,5 117
- Tổng số đợt triển lãm Đợt 02 03 150 150
3 Phát hành phim và chiếu bóng          
- Số buổi chiếu Buổi 500 528 106 99,3
- Số lượt người xem Người 25.000 20.050 80 85
II Đoàn Ca múa nhạc dân tộc          
1 Tổng số buổi biểu diễn Buổi 85 90 106 62.7
- Số buổi diễn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Buổi 40 44 110 733
- Số buổi biểu diễn phục vụ các ngành, các khu công nghiệp Buổi 45 46 102 93.7
2 Số lượt người xem Người 75.000 76.200 102 65
3 Xây dựng các chương trình, tiết mục mới Chương trình, tiết mục 48 87 181 95.5
  Trong đó          
- Chương trình mới Chương trình 08 12 150 137.5
- Tiết mục mới Tiết mục 40 75 187 91.5
4 Tham gia Liên hoan ca múa nhạc, ban nhạc toàn quốc Lần 02 01 50 -
  Thành tích          
- Huy chương vàng, giải nhất, giải A HC-giải 01 0 0 0
- Huy chương bạc, giải nhì, giải B HC-giải 02 04 200 -
III Thư viện tỉnh          
1 Tổng số sách trong Thư viện Cuốn 150.000 154.381 103 108
2 Tổng số tạp chí, báo có trong Thư viện Tờ 325.000 326.987 100 101
3 Số lần tổ chức trưng bày Lần 40 48 120 100
4 Số lượt phục vụ bạn đọc Lượt 1.980.000 2.972.672 150 75
- Phục vụ tại Thư viện tỉnh // 5.000 8.157 163 141
- Phục vụ lưu động // 32.000 33.249  104 462
- Phục vụ thông qua hệ thống cơ sở // 40.000 41.232 103 222
- Phục vụ trên không gian mạng // 1.903.000 2.889.732  151 73
5 Số lượt sách, báo, tạp chí luân chuyển // 150.000 221.132 147 137
IV Bảo tàng tỉnh          
1 Số hiện vật Hiện vật 13.933 14.035 101 108
  Trong đó: Số hiện vật sưu tầm mới // 60 142 236 200
2 Số lần tổ chức trưng bày triển lãm Lần 05 05 100 166
  Trong đó: Số lượt khách tham quan Lượt 6.000 20.816 347 470
3 Kiểm kê hồ sơ hiện vật Hiện vật 200 200 100 100
4 Bảo quản hiện vật // 300 200 67 33,35
5 Phục chế hiện vật // 01 01 100 100
6 Chỉnh lý hồ sơ hình ảnh Hình ảnh 200 133 66,5 58,5
7 Số di tích đề nghị xếp hạng mới Di tích 02 0 0 0
- Di tích Quốc gia // 0 0 0 0
- Di tích cấp tỉnh // 02      
8 Số di tích được sửa chữa, tu bổ // 04 04 100 100
- Di tích Quốc gia // 02 02 100 100
- Di tích cấp tỉnh // 02 02 100 100
9 Số lượt khách tham quan Lượt người 72.000 78.361 109 205
10 Tổ chức trưng bày hình ảnh tuyên truyền di tích Lần 02 03 150 150
11 Tổ chức Hội thi tìm hiểu về di tích Lần 01 01 100 100
12 Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Hồ sơ 01 01 100 100
V Phòng Quản lý văn hóa          
1 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”          
1.2 Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa % 95,89 95,89 100 100
1.3 Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa % 97,51 95,51 100 100
1.4 Tỷ lệ cơ quan doanh nghiệp đăng ký thực hiện đạt chuẩn văn hóa % 98,03 98,03 100 100
2 Hoạt động gia đình          
2.1 Tỷ lệ xã, phường có Ban chỉ đạo mô hình phòng chống bạo lực gia đình % 75 - - -
2.2 Tỷ lệ xã, phường có CLB gia đình phát triển % 60 - - -
2.3 Tỷ lệ xã, phường có tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình % 100 - - -
2.4 Tỷ lệ xã, phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình % 100 - - -
2.5 Tham gia Hội thi gia đình khu vực và toàn quốc Lần 02 - - -
- Thành tích          
- Huy chương vàng, giải nhất, giải A HC-giải 01 - - -
- Huy chương bạc, giải nhì, giải B HC-giải 02 - - -
VI Hoạt động TDTT          
1 Hoạt động thể thao thành tích cao          
1.1 Số huấn luyện viên đội tuyển HLV 40 32 80,0 91
1.2 Số huấn luyện viên đội năng khiếu // 20 20 100 118
1.3 Đào tạo Vận động viên năng khiếu ban đầu VĐV 310 354 114,2 112
1.4 Đào tạo Vận động viên tuyển năng khiếu // 90 93 103,3 115
1.5 Đào tạo Vận động viên đội tuyển trẻ // 75 77 102,7 113
1.6 Đào tạo Vận động viên đội tuyển // 90 78 87 122
1.7 Số vận động viên đạt đẳng cấp // 40 60 150 176
  Trong đó //        
- Kiện tướng quốc gia - dự bị kiện tướng // 20 25 125 139
- Cấp I quốc gia // 20 35 175 219
1.8 Số huy chương qua các giải khu vực HC 97 128 132,0 366
- Trong đó //        
- Huy chương vàng // 22 24 109 171
- Huy chương bạc // 28 41 146,4 456
- Huy chương đồng // 47 63 134,0 525
1.9 Số huy chương qua các giải trẻ, giải cúp các CLB // 42 60 142,9 462
- Trong đó //        
- Huy chương vàng // 10 16 160 533
- Huy chương bạc // 12 18 150,0 600
- Huy chương đồng // 20 26 130 371
1.10 Số huy chương qua các giải vô địch quốc gia // 10 14 140 42
- Trong đó //        
- Huy chương vàng // 05 6 120 75
- Huy chương bạc // 02 4 200 27
- Huy chương đồng // 03 4 133,3 40
- Xếp hạng toàn đoàn tại ĐHTDTT toàn quốc // 25-30 - - -
1.11 CLB tham gia giải bóng đá hạng nhất Thứ hạng 06 - - -
2 Hoạt động thể thao quần chúng          
2.1 Số người tập luyện thường xuyên
Tỷ lệ so với tổng số dân
Người
%
34,9 35,1 100,5 104,1
2.2 Số hộ gia đình thể thao
Tỷ lệ so với tổng hộ
Gia đình
%
23,8 24 100,8 107,6
2.3 Tỷ lệ số trường học thực hiện giáo dục thể chất % 100 100 100 100
2.4 Tỷ lệ so với tổng số trường học % 80 100 100 100
2.5 Số CLB TDTT CLB 700 800 114,2 116,9
2.6 Số lần tổ chức giải thể thao Lần 20 28 140 254,5
2.7 Tham gia giải thể thao quần chúng Lần 05 05 100 500
2.8 Thành tích HC 07
36
512,2 720
- Huy chương vàng // 01 06 600 600
- Huy chương bạc // 02 15 750 1400
- Huy chương đồng // 04 18 450 450
VII Hoạt động Du lịch          
1 Tổng số lượt khách Người 469.300 722.057 153,96 73,24
- Khách nội địa Nghìn lượt người 468.000 717.340 153,38 72,52
  (Tốc độ tăng trưởng) % 12.5 72,52    
- Khách quốc tế Nghìn lượt người 1.300 4.717 362,85 371,70
  (Tốc độ tăng trưởng) % 32,52 371,70    
2 Tổng doanh thu Tỷ Đồng - 362,51 86,93 52,16
3 Tổng số doanh nghiệp lữ hành DN 7 7 100 100
- Trong đó          
- Doanh nghiệp lữ hành quốc tế // 01 01 100 100
- Doanh nghiệp lữ hành nội địa // 06 06 100 100
4 Tổng số cơ sở lưu trú/số buồng Cơ sở/buồng 85/1.514 85/1.514 100 100
5 Tổng số hướng dẫn viên Người 13 15 115,38 115,38
VIII Văn phòng Sở          
1 Chỉ số CCHC cấp tỉnh Thứ hạng Tốp 3 - - -
2 Xếp hạng trang thông tin điện tử của ngành // Tốp 5 - - -
3 Chỉ số ứng dụng CNTT // Tốp 5 - - -
IX Thanh tra Sở          
1 Tổng số lượt thanh tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các phòng thuộc Sở Lượt 03 03 100 300
2 Tổng số lượt kiểm tra các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý // 25 128 512 290
- Lưu ý: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và một số nội dung khác chưa có số liệu do chưa đến hạn báo cáo.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,584
  • Tổng lượt truy cập9,157,945
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây