Thứ hai, 04/12/2023, 07:54
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
hoc tap bac

Hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2021 đối với công chức, viên chức và nhân viên các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Thứ sáu - 10/12/2021 02:27 2.399 0

HƯỚNG DẪN

Xét khen thưởng tổng kết năm 2021 đối với công chức,  viên chức và nhân viên các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

         

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời, những cá nhân, tập thể có thành tích công tác tốt trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2021, như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN
1. Đối tượng
Đối tượng xét đề nghị khen thưởng là những tập thể, cá nhân thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đăng ký thi đua, khen thưởng từ đầu năm 2021.
2. Điều kiện
- Những tập thể, cá nhân được xét khen thưởng phải có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao; là những nhân tố điển hình có phạm vi ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch toàn tỉnh.
- Khen thưởng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan; đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, đúng thành tích.
II. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen
a) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: (theo Điều 39, Nghị định 91/2017/NĐ-CP).
- Cá nhân: Xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
- Tập thể: Xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt các tiêu chuẩn sau: 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật.
b) Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tặng cho cá nhân, tập thể sau:
- Cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;
+ Lập được thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị, địa phương;
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;
+ Lập được thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị, địa phương;
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Danh hiệu
a) Cờ thi đua của UBND tỉnh: Xét tặng hàng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh;
- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác của tỉnh học tập;
- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
b) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
c) Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan.
Lưu ý: Khi xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ưu tiên bình xét cho các cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
d) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
- Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua do người đứng đầu tỉnh xem xét, công nhận.
e) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: Được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
f) Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: Được xét tặng cho tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và đạt các tiêu chuẩn sau:
- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
III. TRƯỜNG HỢP KHÔNG XÉT DANH HIỆU THI ĐUA
1. Đối với tập thể:
a) Không đăng ký thi đua;
b) Cơ quan, đơn vị mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 01 năm (dưới 12 tháng);
c) Những tập thể có vụ việc sai phạm bị báo chí phản ánh và đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra;
d) Chi bộ, tổ chức đoàn thể xếp loại yếu kém;
đ) Để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đến mức phải xử lý hình sự;
e) Có lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì không xét khen thưởng cho tập thể đơn vị (đối với tập thể nhỏ trong đơn vị vẫn được xét khen thưởng);
g) Các trường hợp đang bị điều tra, truy tố, xét xử.
2. Đối với cá nhân:
a) Không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc trên 40 ngày làm việc (cộng dồn) trở lên trong một năm (trừ chế độ nghỉ phép năm; nghỉ thai sản và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế; các trường hợp nghỉ việc để điều trị bệnh theo chỉ định của cơ sở y tế);
b) Có dấu hiệu vi phạm đang trong quá trình xác minh hoặc xem xét xử lý kỷ luật;
c) Vi phạm bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
IV. TRƯỜNG HỢP KHÔNG XÉT KHEN THƯỞNG
  1. Đối với tập thể
a) Những tập thể có vụ việc sai phạm bị báo chí phản ánh và đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra;
b) Chi bộ, tổ chức đoàn thể xếp loại yếu kém;
c) Để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đến mức phải xử lý hình sự;
d) Có lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì không xét khen thưởng cho tập thể đơn vị (đối với tập thể nhỏ trong đơn vị vẫn được xét khen thưởng);
2. Đối với cá nhân
Có dấu hiệu vị phạm đang trong quá trình xác minh hoặc xem xét xử lý kỷ luật.
V.  TỶ LỆ XÉT KHEN THƯỞNG
1. Tỷ lệ xét Danh hiệu thi đua
- Danh hiệu Lao động tiên tiến không quy định tỷ lệ nhưng để tránh cào bằng trong xét khen thưởng, các đơn vị căn cứ vào thực tế phong trào thi đua, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và quỹ khen thưởng được trích lập để xét tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị sao cho phù hợp.
- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến không quá 70% tập thể trong đơn vị.
- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc không quá 30% tổng số tập thể trong đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã tham gia Khối Thi đua tỷ lệ xét không quá 10% tổng số tập thể thuộc Khối Thi đua.
- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh không quy định tỷ lệ.
2. Tỷ lệ xét hình thức khen thưởng:
- Giấy khen:
+ Đối với cá nhân: Không quá 30% cá nhân của đơn vị;
+ Đối với tập thể: Không quá 30% tập thể của đơn vị.
- Bằng khen UBND tỉnh:
+ Đối với cá nhân: Không quá 15% cá nhân của đơn vị.
+ Đối với tập thể: Không quá 30% tập thể của đơn vị; Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở được xét 02 Bằng khen căn cứ vào kết quả chấm điểm và bình xét của Khối Thi đua.
Lưu ý: Đối tượng cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị (từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên), tỷ lệ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh không quá 35% trong tổng số chỉ tiêu được khen thưởng (15% cá nhân của đơn vị).
- Cờ thi đua của UBND tỉnh: Xét cho 01 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào kết quả bình xét thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
3. Khi tính tỉ lệ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, nếu số lẻ từ 0,5 trở lên thì được làm tròn thành 1.
VI. CƠ CẤU XÉT KHEN THƯỞNG
Căn cứ vào mức độ thành tích đạt được theo chức trách nhiệm vụ được giao của từng đối tượng để xét khen thưởng;
Phân định thành các nhóm đối tượng xét khen thưởng, trên cơ sở so sánh thành tích giữa các cá nhân có cùng chức trách nhiệm vụ được giao phân định thành các nhóm để xét riêng như sau:
1. Đối với Khối Văn phòng Sở chỉ tiêu danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được phân bổ như sau:
- Ban Giám đốc Sở: 02 chỉ tiêu;
- Trưởng, phó các phòng thuộc Sở: 02 chỉ tiêu;
- Chuyên viên, nhân viên các phòng thuộc Sở: 02 chỉ tiêu;
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tỷ lệ phân bổ chỉ tiêu danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở như sau:
- Đối với các đơn vị có trên 50 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, khi xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở có ít nhất 01 chỉ tiêu dành cho nhân viên phục vụ, 02 chỉ tiêu dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
- Đối với các đơn vị có trên 20 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, khi xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở có ít nhất 01 chỉ tiêu dành cho nhân viên phục vụ, 01 chỉ tiêu dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
- Đối với các đơn vị có dưới 20 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, khi xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở có ít nhất 01 chỉ tiêu dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
VII. KINH PHÍ
1. Thưởng tiền kèm theo hình thức khen thưởng: Thực hiện theo Điều 69 và Điều 73 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể:
- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở.
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.
- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở;
- Cá nhân được Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen được kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở; tập thể được tặng giấy khen được kèm theo tiền thưởng gấp 2 lần tiền thưởng đối với cá nhân.
2. Kinh phí khen thưởng: Trích từ nguồn hoạt động kinh phí khen thưởng năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trường hợp không được bố trí kinh phí khen thưởng năm 2021 theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính thì kinh phí khen thưởng do đơn vị nào đề nghị thì đơn vị đó tự chi trả).
3. Nguyên tắc chi tiền thưởng
a) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích,cùng một đối tượng, nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì chỉ nhận mức tiền thưởng cao nhất. Nếu đã nhận tiền thưởng ở mức thấp trước khi có quyết định khen thưởng ở mức cao hơn thì được hưởng thêm phần chênh lệch giữa mức thưởng thấp và mức thưởng cao.
Ví dụ: Một cá nhân được tặng danh hiệu :Lao động tiên tiến” và tiếp sau đó được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” thì chỉ được nhận mức tiền thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Nếu cá nhân đã nhận tiền thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” thì sẽ được nhận tiếp phần chênh lệch giữa mức tiền thưởng “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và “Lao động tiên tiến”.
b) Trong một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua khác nhau.
Ví dụ: Trong các năm 2019, 2020, 2021, ông Nguyễn Văn A được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, kết thúc năm 2021 được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” thì ông Nguyễn Văn A được nhận tiền thưởng cả danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.
c) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của cả hình thức khen thưởng.
Ví dụ 1: Năm 2021, ông Nguyễn Văn A được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và cũng trong năm 2021 được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thì ông Nguyễn Văn A được nhận tiền thưởng của danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và tiền thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Ví dụ 2: Năm 2021, ông Nguyễn Văn A được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và cũng trong năm 2021 được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở thì ông Nguyễn Văn A được nhận tiền thưởng của danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tiền thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở.
d) Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.
VIII.  HỒ SƠ THỦ TỤC
1. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị;
- Biên bản bình xét thi đua khen thưởng;
- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (03 bản chính).
2. Đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng
- Tờ trình của các đơn vị, danh sách đề nghị khen thưởng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
- Biên bản bình xét thi đua khen thưởng.
Mẫu tờ trình, biên bản họp, bản thành tích cá nhân, tập thể đề nghị truy cập vào trang web: www.vhttdlbinhphuoc.gov.vn
Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2021. Đề nghị lãnh đạo các phòng thuộc Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện và gửi hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 14/12/2021 (qua Văn phòng Sở)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 168 | lượt tải:64

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 327 | lượt tải:93

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 51 | lượt tải:14

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 866 | lượt tải:138

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 769 | lượt tải:143
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay7,010
  • Tháng hiện tại32,706
  • Tổng lượt truy cập6,660,396
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây