Thứ ba, 05/12/2023, 11:24
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
hoc tap bac

Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ sáu - 08/04/2022 04:39 1.245 0
Ngày 07/4/2022, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, có tổng cộng 4 Chương và 10 Điều. Theo đó, Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Hội đồng Thi Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Hội đồng Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:
Chương I. Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Hội đồng), Thường trực Hội đồng.
Quy định này áp dụng đối với các đối tượng, đề tài, sáng kiến mà tác giả là công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Các ý kiến khác nhau của Thành viên Hội đồng đều được tổng hợp báo cáo với Chủ tịch Hội đồng để xem xét, quyết định. Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là quyết định cuối cùng.
Chương II. Chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của hội đồng sáng kiến
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng
1. Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên và thư ký Hội đồng. Số lượng thành viên Hội đồng sáng kiến do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch quy định.
 a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch;
 b) Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 Phó Giám đốc Văn hóa, Thể  thao và Du lịch;
c) Các Ủy viên Hội đồng gồm: Các Phó Giám đốc Sở, Đại diện Công đoàn, Chánh Văn phòng Sở và đại diện lãnh đạo một số Phòng chuyên môn thuộc Sở;
d) Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng.
2. Đơn vị làm nhiệm vụ thường trực theo dõi, tổng hợp sáng kiến là Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chức năng của Hội đồng
1. Hội đồng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập để xem xét, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả và phạm vi áp dụng để làm căn cứ và đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định.
2. Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.
Điều 5. Nhiệm vụ của Hội đồng
a) Tổ chức đánh giá một cách khách quan, trung thực giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
b) Lập báo cáo đánh giá, trong đó phản ánh đầy đủ ý kiến của các thành viên và kết quả bỏ phiếu sau khi kết thúc mỗi phiên họp của Hội đồng để tham mưu cho người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến xem xét quyết định;
c) Bảo mật thông tin về các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến theo yêu cầu của tác giả hoặc người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến;
d) Xem xét đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để tham mưu cho thủ trưởng cơ sở công nhận hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận để công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi và hỗ trợ tác giả thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan;
đ) Tham mưu giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sáng kiến ở sở;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người có thẩm quyền thành lập Hội đồng Sáng kiến.
Điều 6. Chế độ làm việc của Hội đồng:
1. Phiên họp của Hội đồng chỉ được coi là hợp lệ khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng; trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp;
2. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ;
3. Giải pháp khi đưa ra xem xét tại phiên họp của Hội đồng được công nhận là sáng kiến khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng đồng ý bằng hình thức bỏ phiếu kín;
4. Trừ trường hợp phải bỏ phiếu kín theo quy định tại Khoản 3 Điều này, các ý kiến kết luận của Hội đồng được thông qua khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng có mặt nhất trí và tuỳ tình hình thực tế có thể lựa chọn bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín;
5. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, khi vắng mặt phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng và phải gửi phiếu nhận xét, đánh giá nội dung sáng kiến cho Thư ký Hội đồng tổng hợp trước thời gian diễn ra cuộc họp, trong đó nêu rõ kết luận công nhận hoặc không công nhận sáng kiến đối với giải pháp được đề nghị;
6. Bản sao nội dung các sáng kiến và các tài liệu liên quan phải được gửi cho các thành viên Hội đồng trước thời gian tổ chức họp Hội đồng;
7. Các chuyên gia, đại biểu mời dự mà không có tên trong Quyết định thành lập Hội đồng thì không được xem là thành viên Hội đồng và không được quyền tham gia biểu quyết hoặc bỏ phiếu; những người này được mời dự họp khi cần tư vấn cho Hội đồng để có thêm cơ sở xem xét quyết định.
Chương III. Nhiệm vụ của các thành viên hội đồng  sáng kiến
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng.
1. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Hội đồng và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng.
  2. Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 Phó Giám đốc Văn hóa, Thể  thao và Du lịch.
a) Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
b) Thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.
Điều 8. Nhiệm vụ của các Ủy viên hội đồng
1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp và hoạt động của Hội đồng.
2. Nghiên cứu trước tài liệu để đóng góp ý kiến về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận tại Hội đồng.
3. Tham gia kiến nghị, thảo luận những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Hội đồng.
4. Không được cung cấp thông tin về kết quả công nhận sáng kiến trước khi Hội đồng ban hành biên bản, không được lưu giữ, khai thác, công bố và sử dụng nội dung sáng kiến trái với quy định của pháp luật.
5. Thực hiện công việc khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng phân công.
Điều 9. Văn phòng Sở với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Hội đồng, có nhiệm vụ:
1. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu trước khi tổ chức họp hội đồng.
2. Sau khi họp Hội đồng, thường trực Hội đồng hoàn thiện các hồ sơ biên bản, trình Giám đốc Sở ra Quyết định công nhận sáng kiến cho các trường hợp đủ điều kiện công nhận sáng kiến cấp cơ sở.
3. Có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ đơn và các tài liệu kèm theo.
4. Có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ của các cá nhân đủ điều kiện đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh gửi về hội đồng sáng kiến cấp tỉnh để đề nghị đánh giá xét duyệt và công nhận.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10.
1. Thường trực, thành viên Hội đồng có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều nào không phù hợp sẽ được tập thể Hội đồng kiến nghị, Giám đốc Sở quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nguồn tin: Anh Thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 172 | lượt tải:64

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 330 | lượt tải:94

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 53 | lượt tải:14

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 868 | lượt tải:138

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 779 | lượt tải:145
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay7,342
  • Tháng hiện tại41,453
  • Tổng lượt truy cập6,669,143
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây