03:58 ICT Thứ bảy, 21/09/2019

 

 

 

 

 

............

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 436

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51887

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7911927

Trang nhất » Cơ cấu tổ chức » Các phòng ban » Phòng Tổ chức - Pháp chế

Chức năng và nhiệm vụ của phòng TC-PC

Thứ hai - 16/04/2012 10:28
Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Tổ chức - Pháp chế có vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác Tổ chức - Pháp chế, như sau:

a) Thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch biên chế hàng năm của Sở theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế thuộc thẩm quyền, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận ban vận động để thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành;

          e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực của ngành;

f) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, thị xã;

g) Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

i) Thống kê, quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

k) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi Sở quản lý.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, như sau:

a)Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở; giúp Giám đốc trình các cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu, khen cao, khen tổng kết năm và khen đột xuất theo đúng quy định; 

b) Xây dựng chương trình kế hoạch thi đua ngắn hạn và dài hạn, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

c) Tổ chức phát động các phong trào thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

d) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và địa phương theo phân cấp của Sở; 

đ) Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc, tổ chức triển khai và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất, thẩm định các hình thức khen thưởng đặc thù;

e) Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu;

f) Xây dựng và quản lý việc sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng; xác nhận các hình thức khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

h) Tổ chức thực hiện, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu, tư liệu có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

i) Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng Cụm Miền đông Nam bộ và Khối thi đua các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công pháp chế, như sau:

3.1. Về công tác xây dựng pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Giám đốc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc;

đ) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốcgóp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

3.2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

3.3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3.4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Giám đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở;

c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

3.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

c) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn gửi Sở Tư pháp.

3.6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3.7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3.8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc.

4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về công tác sáng kiến:

a) Thường trực Hội đồng sáng kiến cơ sở; xét duyệt, thẩm tra sáng kiến cấp cơ sở.

b) Tham mưu trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh thẩm định sáng kiến thuộc lĩnh vực của Ngành.

5. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về công tác Thanh niên.

6. Thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập của ngành theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước