Chủ nhật, 09/05/2021, 12:11
CHUYÊN NGHIỆP, KỶ CƯƠNG, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
Tuyên truyền Ngày giải phóng BP
Các phòng ban
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Giám đốc
1 Trần Văn Chung
Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
2 Trần Thế Anh
Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: trantheanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sĩ Giáo dục học
Trần Thế Anh
3 Đỗ Minh Trung
Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: dominhtrung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Luật
Đỗ Minh Trung
4 Nguyễn Khắc Vĩnh
Điện thoại:0975505588
02713.838.308
Email: nguyenkhacvinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân khoa học
Nguyễn Khắc Vĩnh
Văn phòng Sở
5 Tô Văn Hoàng
Điện thoại:
02713.838.301
Email: tovanhoang.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng
6 Đỗ Thị Vân
Điện thoại:
02713.887.074
Email: dothivan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân
7 Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Điện thoại:
02713.838.302
Email: nguyenthingochoa.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa
8 Đinh Quốc Thy
Điện thoại:
02713.838.302
Email: dinhquocthy.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đinh Quốc Thy
9 Đặng Tấn Sĩ
Điện thoại:
02713.887.074
Email: dantansi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ
10 Trần Văn Luân
Điện thoại:0916.921.160
0271.3838.302
Email: tranvanluan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Văn Luân
11 Lê Văn Núi
Điện thoại:0973707127
02713.838.302
Email: levannui.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Văn Núi
12 Cao Thế Hải
Điện thoại:
02713.838.303
Email: caothehai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Cao Thế Hải
13 Nguyễn Thị Anh Thư
Điện thoại:
02713.838.303
Email: nguyenthianhthu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư
14 Lê Thị Tiền
Điện thoại:
02713.887.074
Email: lethitien.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Tiền
15 Nguyễn Thị Kim Quý
Điện thoại:0398327076
02713.883.160
Email: nguyenthikimquy.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Văn thư Nguyễn Thị Kim Quý
Thanh tra Sở
16 Chu Văn Phong
Điện thoại:
02713.860059
Email: chuvanphong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh Tra Chu Văn Phong
17 Vũ Ngọc Bích
Điện thoại:
02713.860059
Email: vungocbich.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích
18 Nguyễn Ngọc Hồng
Điện thoại:
02713.860059
Email: nguyenngochong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyển viên Nguyễn Ngọc Hồng
19 Nguyễn Thị Kim Chi
Điện thoại:
02713.860059
Email: nguyenthikimchi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Chi
Quản lý Văn hóa
20 Nguyễn Nguyên Nhân
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: nguyennguyennhan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Nguyên Nhân
21 Lò Văn Dinh
Điện thoại:
02713.881.795
Email: lovandinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lò Văn Dinh
22 Huỳnh Thế Phương
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: huynhthepphuong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thế Phương
23 Trương Xuân Thành
Điện thoại:
02713.881.795
Email: truongxuanthanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Xuân Thành
24 Lê Thị Hạnh
Điện thoại:
02713.881.795
Email: lethihanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Hạnh
25 Phạm Văn Tĩnh
Điện thoại:
02713.881.795
Email: phamvantinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Phạm Văn Tĩnh
26 Huỳnh Văn Thắng
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: huynhvnathang.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng
27 Nguyễn Thị Diệu
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: nguyenthidieu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Diệu
28 Trương Thị Mỹ Huệ
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: truongthimyhue.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ
Quản lý TDTT
29 Huỳnh Thiên Tịnh
Điện thoại:
02713.879.259
Email: huynhthientinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Huỳnh Thiên Tịnh
30 Ngô Hùng Vĩ
Điện thoại:
02713.879.259
Email: ngohungvi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Ngô Hùng Vĩ
31 Đoàn Thị Trinh Nguyên
Điện thoại:
02713.879.259
Email: doanthitrinhnguyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên
32 Điểu Thị Mộng Tuyền
Điện thoại:
02713.879.259
Email: dieuthimongtuyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền
33 Phan Vũ Phương
Điện thoại:
02713.879.259
Email: phanvuphuong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Phan Vũ Phương
Quản lý Du lịch
34 Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại:
02713.838.304
Email: ngueynthanhson.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Sơn
35 Nguyễn Văn Oai
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyenvanoai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Oai
36 Nguyễn Sơn Hà
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyensonha.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà
37 Nguyễn Cao Lương
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyencaoluong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Cao Lương
38 Trần Minh Ngọc
Điện thoại:
02713.838.304
Email: tranminhngoc.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Minh Ngọc
Các đơn vị trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Trung tâm Văn hóa tỉnh
1 Dương Thị Thanh Vị
Điện thoại:0918035112
Email: duongthanhvi.ttvht@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Dương Thị Thanh Vị
2 Kiều Thanh Giang
Điện thoại:0908.923.141
Email: kieuthanhgiang.ttvht@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Kiều Thanh Giang
3 Trần Tấn Tâm
Điện thoại:0978043679
Email: trantantam.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trần Tấn Tâm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh
4 Vũ Đình Tứ
Điện thoại:0901606999
Email: vudinhtu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Vũ Đình Tứ
5 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:0913635259
Email: nguyenanhtuan.tttdtt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn
6 Phạm Văn Tuân
Điện thoại:0919470236
Email: phamvantuan.tttdtt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Văn Tuân
Thư viện tỉnh
7 Trần Đại Chính
Điện thoại:0913937431
Email: trandaichinh.tvt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Trần Đại Chính
8 Huỳnh Văn Thiên
Điện thoại:0915101219
Email: huynhvanthien.phpcb@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên
Bảo tàng tỉnh
9 Hồ Tiến Duật
Điện thoại:0988260135
Email: hotienduat.bqldt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Hồ Tiến Duật
10 Phạm Hữu Hiến
Điện thoại:0987730731
Email: phamhuuhien.btt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến
Đoàn Ca múa nhạc dân tộc
11 Nguyễn Ngọc Lương
Điện thoại:0973442439
Email: nguyenngocluong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Đoàn Nguyễn Ngọc Lương
12 Nguyễn Lai
Điện thoại:0973472176
Email: nguyenlai.ttvht@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Đoàn Nguyễn Lai
13 Lê Thị Giang Triết
Điện thoại:0913028048
Email: lethigiangtriet.dcmnth@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Đoàn Lê Thị Giang Triết
Ban Quản lý Khu di tích Tà Thiết
14 Mai Xuân Đạt
Điện thoại:0392449377
Email: maixuandai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Mai Xuân Đạt
15 Trần Thanh Tùng
Điện thoại:0979884511
Email: tranthanhtung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trần Thanh Tùng
16 Lý Đình Bắc Nam
Điện thoại:0919953243
Email: lydinhbacnam.bqldt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lý Đình Bắc Nam
dtts

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

810/BC-SVHTTDL

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 74 | lượt tải:28

808/TB-SVHTTDL

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp cơ quantháng 4/2021

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 63 | lượt tải:23

789/QĐ-SVHTTDL

Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 78 | lượt tải:20

777/QĐ-SVHTTDL

Quyết định Bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 72 | lượt tải:23

729/QĐ-SVHTTDL

Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 68 | lượt tải:25
bara
UPU
Công tác thanh niên
hotline
covid 19
app bluezone
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay2,683
  • Tháng hiện tại40,426
  • Tổng lượt truy cập478,617

Clip Sự kiện - Du lịch

Vovinam
Vovinam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây