Thứ hai, 25/10/2021, 02:38
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
Covid
Các phòng ban
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Giám đốc
1 Trần Văn Chung
Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
2 Nguyễn Khắc Vĩnh
Điện thoại:0975505588
02713.838.308
Email: nguyenkhacvinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân khoa học
Nguyễn Khắc Vĩnh
3 Trần Thế Anh
Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: trantheanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sĩ Giáo dục học
Trần Thế Anh
4 Đỗ Minh Trung
Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: dominhtrung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Luật
Đỗ Minh Trung
Văn phòng Sở
5 Chu Văn Phong
Điện thoại:
02713.838.301
Email: chuvanphong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Chu Văn Phong
6 Đỗ Thị Vân
Điện thoại:
02713.887.074
Email: dothivan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân
7 Đặng Tấn Sĩ
Điện thoại:
02713.887.074
Email: dantansi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ
8 Đinh Quốc Thy
Điện thoại:
02713.838.302
Email: dinhquocthy.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đinh Quốc Thy
9 Trần Văn Luân
Điện thoại:0916.921.160
0271.3838.302
Email: tranvanluan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Văn Luân
10 Lê Văn Núi
Điện thoại:0973707127
02713.838.302
Email: levannui.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Văn Núi
11 Cao Thế Hải
Điện thoại:
02713.838.303
Email: caothehai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Cao Thế Hải
12 Nguyễn Thị Anh Thư
Điện thoại:
02713.838.303
Email: nguyenthianhthu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư
13 Lê Thị Tiền
Điện thoại:
02713.887.074
Email: lethitien.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Tiền
14 Nguyễn Thị Kim Quý
Điện thoại:0398327076
02713.883.160
Email: nguyenthikimquy.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Văn thư Nguyễn Thị Kim Quý
Thanh tra Sở
15 Ngô Hùng Vĩ
Điện thoại:
02713.838.305
Email: ngohungvi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh Tra Ngô Hùng Vĩ
16 Vũ Ngọc Bích
Điện thoại:
02713.860059
Email: vungocbich.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích
17 Nguyễn Ngọc Hồng
Điện thoại:
02713.860059
Email: nguyenngochong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyển viên Nguyễn Ngọc Hồng
18 Nguyễn Thị Kim Chi
Điện thoại:
02713.860059
Email: nguyenthikimchi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Chi
Quản lý Văn hóa
19 Hồ Tiến Duật
Điện thoại:0988260135
Email: hotienduat.bqldt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hồ Tiến Duật
20 Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Điện thoại:
02713.838.302
Email: nguyenthingochoa.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa
21 Huỳnh Thế Phương
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: huynhthepphuong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thế Phương
22 Trương Xuân Thành
Điện thoại:
02713.881.795
Email: truongxuanthanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Xuân Thành
23 Huỳnh Văn Thắng
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: huynhvnathang.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng
24 Phạm Thị Kim Kha
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: phamthikimkha.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha
25 Lê Thị Hạnh
Điện thoại:
02713.881.795
Email: lethihanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Hạnh
26 Nguyễn Thị Diệu
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: nguyenthidieu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Diệu
27 Trương Thị Mỹ Huệ
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: truongthimyhue.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ
Quản lý TDTT
28 Huỳnh Thiên Tịnh
Điện thoại:
02713.879.259
Email: huynhthientinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Huỳnh Thiên Tịnh
29 Đoàn Thị Trinh Nguyên
Điện thoại:
02713.879.259
Email: doanthitrinhnguyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên
30 Điểu Thị Mộng Tuyền
Điện thoại:
02713.879.259
Email: dieuthimongtuyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền
31 Phan Vũ Phương
Điện thoại:
02713.879.259
Email: phanvuphuong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Phan Vũ Phương
Quản lý Du lịch
32 Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại:
02713.838.304
Email: ngueynthanhson.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Sơn
33 Nguyễn Văn Oai
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyenvanoai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Oai
34 Nguyễn Sơn Hà
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyensonha.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà
35 Nguyễn Cao Lương
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyencaoluong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Cao Lương
36 Trần Minh Ngọc
Điện thoại:
02713.838.304
Email: tranminhngoc.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Minh Ngọc
Các đơn vị trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Trung tâm Văn hóa tỉnh
1 Dương Thị Thanh Vị
Điện thoại:0918035112
Email: duongthanhvi.ttvht@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Dương Thị Thanh Vị
2 Kiều Thanh Giang
Điện thoại:0908.923.141
Email: kieuthanhgiang.ttvht@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Kiều Thanh Giang
3 Trần Tấn Tâm
Điện thoại:0978043679
Email: trantantam.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trần Tấn Tâm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh
4 Vũ Đình Tứ
Điện thoại:0901606999
Email: vudinhtu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Vũ Đình Tứ
5 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:0913635259
Email: nguyenanhtuan.tttdtt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn
6 Phạm Văn Tuân
Điện thoại:0919470236
Email: phamvantuan.tttdtt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Văn Tuân
Thư viện tỉnh
7 Trần Đại Chính
Điện thoại:0913937431
Email: trandaichinh.tvt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Trần Đại Chính
8 Huỳnh Văn Thiên
Điện thoại:0915101219
Email: huynhvanthien.phpcb@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên
Bảo tàng tỉnh
9 Tô Văn Hoàng
Điện thoại:0931212666
Email: tovanhoang.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Tô Văn Hoàng
10 Phạm Hữu Hiến
Điện thoại:0987730731
Email: phamhuuhien.btt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến
11 Lò Văn Dinh
Điện thoại:
02713.881.795
Email: lovandinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lò Văn Dinh
Đoàn Ca múa nhạc dân tộc
12 Nguyễn Nguyên Nhân

Email: nguyennguyennhan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Đoàn Nguyễn Nguyên Nhân
13 Nguyễn Lai
Điện thoại:0973472176
Email: nguyenlai.ttvht@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Đoàn Nguyễn Lai
14 Lê Thị Giang Triết
Điện thoại:0913028048
Email: lethigiangtriet.dcmnth@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Đoàn Lê Thị Giang Triết
dtts

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

2185/SVHTTDL-TDTT

Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 26/08/2021

lượt xem: 137 | lượt tải:92

23/TB-TTPVHCC

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời gian giãn cách xã hội

Thời gian đăng: 18/07/2021

lượt xem: 216 | lượt tải:52

2021/BVHTTDL-VHDT

Về việc đề xuất nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 30/06/2021

lượt xem: 263 | lượt tải:60

810/BC-SVHTTDL

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 547 | lượt tải:99

808/TB-SVHTTDL

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp cơ quantháng 4/2021

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 522 | lượt tải:101
bara
UPU
Công tác thanh niên
hotline
covid 19
app bluezone
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,551
  • Tháng hiện tại68,273
  • Tổng lượt truy cập916,108
Tác phẩm ca nhạc phòng chống dịch covid 19
1. Cháu con tiên rồng ngại gì CORONA  - Đoàn CMNDT Bình Phước
 2. Hát về chiến binh áo trắng - Phương Lan
3. Hát về những thiên thần áo trắng - Công Tuấn & Nhóm bè
4. Không nơi nào bằng đất nước mình - Đoàn CMNDT Bình Phước
5. Thương Đồng Xoài mùa đại dịch - Nguyễn Thanh
6. Tự hào áo trắng nghề y- Thanh Xuân
7. Việt Nam lại bừng sáng - Minh Hiếu - Hoàng Oanh
 
Covid 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây