hoc tap bac

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Thư viện).

Số kí hiệu 85/KL-TTr
Ngày ban hành 15/05/2024
Thể loại Kết luận
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của Sở
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Nguyễn Cao Luong

Nội dung

Xét báo cáo số 10/BC-ĐTTr  ngày 13/5/2024 của Đoàn thanh tra số 62, Chánh Thanh tra  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận như sau:
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA THƯ VIỆN
1. Thư viện tỉnh Bình Phước được thành lập theo quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 06/01/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở làm việc của Thư viện tỉnh Bình Phước được bố trí tại khuôn viên thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, tọa lạc tại đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 517/QĐ-SVHTTVDL ngày 07/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Bình Phước.
3. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị Thư viện:
Thực hiện theo Điều 3 Quy chế làm việc của Thư viện tỉnh Bình Phước (Ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TV ngày 30/12/2022 của Giám đốc Thư viện tỉnh).
4. Cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh gồm:
 - Ban Giám đốc: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.
- Phòng Phục vụ bạn đọc: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 02 viên chức.
- Phòng Nghiệp vụ: 01 Trưởng phòng và 02 viên chức.
- Phòng HC-TH: 01 Trưởng phòng, 02 viên chức và 03 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2020/NĐ-CP.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH
Trong kỳ thanh tra (từ ngày 01/6/2022 đến 31/12/2023), Giám đốc Thư viện đã chú trọng, tập trung trong lãnh đạo, điều hành đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và pháp luật chuyên ngành; thực hiện việc sử dụng biên chế theo Quyết định số 2454/QĐ-SVHTTDL ngày 08/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2022 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 576/QĐ-SVHTTDL ngày 06/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao biên chế viên chức và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kỳ thanh tra không có sự điều động, luân chuyển Viên chức; đơn vị luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu pháp lệnh được giao; chấp hành tốt các quy định về công tác tài chính - ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí (PCTNTC, THTKCLP), không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Đối với hoạt động của xe lưu động thư viện: kết quả kiểm tra, xác minh số liệu, địa bàn thực tế tại Trường THCS Tân Thành, TP. Đồng Xoài, qua đó BGH nhà trường ghi nhận Thư viện đã thực hiện tốt công tác tổ chức, mang lại kết quả hữu ích, cần phát huy, nhân rộng nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, góp phần tích cực thúc đẩy phong trào phát triển văn hóa đọc trong hệ thống trường học của thành phố Đồng Xoài nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.
III. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA
Bên cạnh những mặt tích cực đạt được nêu trên, trong kỳ thanh tra, Giám đốc Thư viện vẫn còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ, công tác tại đơn vị, cụ thể:
1. Trong công tác lãnh đạo điều hành, thực hiện
- Năm 2022, Thư viện không ban hành văn bản phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban giám đốc, viên chức và người lao động khi có sự thay đổi nhân sự Ban Giám đốc theo quy định.
- Không xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể của năm 2022, (áp dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trên cơ sở Kế hoạch số 639/KH-TV ngày 31/12/2021 về hoạt thư viện năm 2022). Theo Kế hoạch thanh tra, thời kỳ thanh tra bắt đầu từ ngày 01/6/2022, tuy nhiên, Giám đốc Thư viện phải có trách nhiệm chỉ đạo  rà soát, bổ sung, xây dựng Kế hoạch năm của đơn vị theo quy định của Kế hoạch số 152/KH-SVHTTDL ngày 21/01/2022 của Sở VHTTDL về công tác năm 2022 của ngành.
- Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo công tác PCTNTC quý II, III, IV, 6 tháng, 9 tháng năm 2022 và các báo cáo Quý I, II, III, IV, 9 tháng năm 2023.
2. Công tác tổ chức, cán bộ
2.1. Việc ký kết hợp đồng và nâng lương:
Thư viện chưa thực hiện ký lại hợp đồng lao động và chuyển xếp lương đối với 03 trường hợp là: bà Thị Hiền Thanh, ông Lê Ngọc Linh và ông Trần Thanh Toàn theo quy định (theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn tại Công văn số 2848/UBND-NC ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về hướng dẫn thực hiện Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ).
2.2. Công tác quản lý, cập nhật hồ sơ viên chức:
Qua công tác kiểm tra, hồ sơ của các viên chức: Hàn Thị Thuần, Đinh Thị Hằng Nga, Lê Văn Trường, có thiếu sót như sau:
- Đối với hồ sơ của bà Hàn Thị Thuần, thiếu bản nhận xét, đánh giá năm 2022, 2023; phiếu bổ sung lý lịch viên chức năm 2017; sơ yếu lý lịch của viên chức; Giấy khám sức khỏe.
- Đối với hồ sơ của bà Đinh Thị Hằng Nga, thiếu bản nhận xét, đánh giá năm 2022, 2023 (ngoài ra còn thiếu bản nhận xét, đánh giá năm 2010, 2011, 2012, 2013; thiếu phiếu bổ sung lý lịch viên chức năm 2014, 2017); sơ yếu lý lịch của viên chức; Giấy khám sức khỏe.
- Đối với hồ sơ của ông Lê Văn Trường, thiếu bản nhận xét, đánh giá năm 2022, 2023 (ngoài ra còn thiếu bản nhận xét, đánh giá năm 2009, 2010, 2011, 2012; thiếu phiếu bổ sung lý lịch viên chức năm 2014); sơ yếu lý lịch; Giấy khám sức khỏe của viên chức.
- Hồ sơ viên chức và người lao động tại Thư viện: sắp xếp chưa theo trình tự còn thiếu tính khoa học.
2.3. Công tác văn thư lưu trữ:
- Không ban hành Quy định danh mục hồ sơ lưu trữ cơ quan năm 2022.
- Năm 2022, 2023 Thư viện không ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác văn thư lưu trữ (Theo yêu cầu của Kế hoạch số 712/KH-SVHTTDL ngày 28/3/2022 của Sở VHTTDL về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 và Kế hoạch số 595/KH-SVHTTDL ngày 07/3/2023 của Sở VHTTDL về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023).
- Việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử, Thư viện không thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1759/SVHTTDL-VP ngày 19/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Có lưu văn bản đến, văn bản đi, tuy nhiên công tác lưu trữ hồ sơ thiếu tính khoa học, dẫn đến công tác tìm kiếm, khai thác gặp khó khăn.
IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG
Không có.
V. NHỮNG Ý KIẾN CÒN KHÁC NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA
Không có.
VI. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Để tiếp tục phát huy những ưu điểm của Thư viện đạt được trong kỳ thanh tra, đồng thời nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Thư viện trong công tác lãnh đạo, điều hành và khẩn trương khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong những năm tiếp theo.
Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
1. Đối với Thư viện tỉnh:
- Khẩn trương thực hiện thủ tục ký hợp đồng lao động bổ sung đối với 03 trường hợp: bà Thị Hiền Thanh, ông Lê Ngọc Linh và ông Trần Thanh Toàn theo quy định.
- Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Viên chức tại Thư viện tỉnh theo quy định, đối với hồ sơ của các ông, bà: bà Hàn Thị Thuần, bà Đinh Thị Hằng Nga và ông Lê Văn Trường.
- Chủ động, kịp thời tham mưu kinh phí đầu tư mua sắm bổ sung sách đối với gói mua sách các năm tiếp theo, để đơn vị có nguồn sách phong phú, đáp ứng nhu cầu bạn đọc.
- Thực hiện đúng các quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị.
- Giám đốc Thư viện tỉnh tổ chức họp cơ quan, qua đó đánh giá và tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động, công tác; đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót về nội dung: công tác tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai văn bản về phân công nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch mua sách hàng năm; ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quy định danh mục hồ sơ lưu trữ cơ quan năm 2022; thực hiện công tác lưu hồ sơ, văn thư lưu trữ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định và chế độ báo cáo công tác PCTNTC định kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu). Phải có kế hoạch cụ thể, nhanh chóng khắc phục việc ký hợp đồng, nâng lương cho đối tượng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP; bổ sung hồ sơ Viên chức; thực hiện công tác lưu hồ sơ, văn thư lưu trữ; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định.
Báo cáo kết quả nội dung họp cơ quan và kết quả khắc phục những thiếu sót, tồn tại, hạn chế được nêu trong Kết luận thanh tra về Đoàn Thanh tra số 62 trước ngày 07/6/2024.
2. Đối với Đoàn Thanh tra số 62:
Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc Giám đốc Thư viện tỉnh thực hiện Kết luận thanh tra; khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong thời kỳ thanh tra theo quy định.
Trên đây là Kết luận thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước./.  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kết luận"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1074 | lượt tải:223

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1292 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 876 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 4194 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay6,599
  • Tháng hiện tại241,313
  • Tổng lượt truy cập9,473,619
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây