Thứ năm, 23/05/2024, 04:46
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 05/2023

Lịch làm việc tuần 05/2023

Số kí hiệu LLV 05/2023
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 05 (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 30/01/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Công bố Thông báo số 209-TB/UBKTTU ngày 13/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thông qua hồ sơ chuyển đảng chính thức của Đảng viên dự bị (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh nghỉ giải quyết công việc riêng (đến hết ngày 03/02/2022).
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác tổ chức xúc tiến đầu tư năm 2023 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
 
THỨ BA ngày 31/01/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Bí thư Chi bộ Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 01/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
 
THỨ ngày 01/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe Thanh tra Sở báo cáo tình hình kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Đồng (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương; Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Dương Thị Thanh Vị; Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Thị Kim Kha.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 - 2025.

- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Phòng Quản lý du lịch báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Giao Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ NĂM ngày 02/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp điều hành KT-XH năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023.
- Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 03/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Chương trình “Nhớ Nhà thơ Ngân Hoàn” nhân dịp tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 Xuân Quý Mão 2023.
- Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp, rà soát các nhiệm vụ liên quan đến công tác đầu tư và quản lý Khu Quần thể văn hóa, cứu sinh núi Bà Rá (Phòng Quản lý du lịch, Phòng Quản lý văn hóa và Bảo tàng tỉnh rà soát, báo cáo các nhiệm vụ có liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch; Đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý văn hóa, Bảo tàng tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ trực tuyến với các địa phương.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay8,189
  • Tháng hiện tại376,832
  • Tổng lượt truy cập8,791,767

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây