Thứ sáu, 24/05/2024, 14:43
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 08/2023

Lịch làm việc tuần 08/2023

Số kí hiệu LLV 08/2023
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 08 (từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023
 
 
THỨ HAI ngày 20/02/2023:  
Sáng:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 07h45 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Từ 7h45 đến 08h45).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 02/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
THỨ BA ngày 21/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh" (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung; giao Văn phòng Sở chuẩn bị đường truyền, hội trường, nước uống, bố trí giữ xe).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh".
 - Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh".
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra Pa-nô tuyên truyền về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023 (từ ngày 21/02 đến ngày 24/02/2023).
- Địa điểm: Tại các huyện trên địa bàn tỉnh.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh thông qua các dự thảo văn bản: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước; Báo cáo kết quả hoạt động du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước (Giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 22/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thống nhất với các ngành liên quan bàn phương án giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bù Đăng về Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Bù Đăng (Giao Văn phòng Sở tham mưu mời các đơn vị).
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Phòng QLVH, Phòng QLDL.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
3/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự họp thống nhất nội dung phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 đợt 1.

 - Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính.
 
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự Hội nghị thông tin thời sự lần 1 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp.
 
THỨ NĂM ngày 23/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xét điển hình tiên tiến trong thi đua thực hiện Đề án văn hóa công vụ (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở, gồm: Ông Chu Văn Phong - Chánh Văn phòng Sở - PCT HĐ, Bà Dương Thị Thanh Vị - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Ủy viên, Ông Ngô Hùng Vĩ - Chánh Thanh tra Sở - Ủy viên, Bà Phạm Thị Kim Kha - Thư ký.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Tổ Trưởng tổ thẩm định đi kiểm tra, thẩm định công nhận điểm du lịch Suối đá Năm Thường và điểm du lịch Sơn Long Field.

- Địa điểm: Thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023 (Giao phòng QLTDTTchuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Ông Hồ Hải Thạch - PGĐ. Sở GD&ĐT, Ông Phan Văn Thảo - PGĐ, PTBT Đài PT-TH& Báo Bình Phước, Ông Lê Anh Tuấn - PGĐ. Sở Y tế, Ông Nguyễn Huy Hải - PGĐ. Công an tỉnh, Bà Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (Giao phòng QLTDTT tham mưu mời các đơn vị).
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Chánh Thanh Tra Ngô hùng Vĩ, Giám đốc Trung tâm HLTĐTDTT Vũ Đình Tứ, Trưởng đoàn ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Chánh văn phòng Đỗ Thị Vân, chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
 
THỨ SÁU ngày 24/02/2023:  
Sáng:     
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung,  Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên đian bàn tỉnh năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường UNMTTQVN tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 08h00 Dự Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022, 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
(2) 11h00 Dự Tiếp Đoàn tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện mô hình Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo Đề án 999-ĐA/TU của Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
Chiều:    
  1/ Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 13h30 Chủ trì họp Chi ủy định kỳ tháng 02/2023 (Giao các chi ủy viên chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên
(2) 14h00 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 02/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ VHTT&DL làm việc về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thư viện tại tỉnh Bình Phước (Giao Thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo và tham mưu chọn 01 Thư viện để Đoàn tặng sách).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở; Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh; Chuyên viên Lê Văn Năm
 
THỨ BẢY ngày 25/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết và triển khai các hoạt động của Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024 (Cả ngày).
- Địa điểm: Thư viện tỉnh Bình Phước.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự buổi làm việc rà soát nội dung đề nghị của ông Lê Bi về việc bồi thường đối với 100m2 đất thu hồi để thực hiện dụ án Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh  bằng cách bố trí 01 lô đất tái định cư tại chỗ.

- Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường Tân Bình.
 
   
CHỦ NHẬT ngày 26/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 7h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc Liên hoan Nhóm Nhảy và Khiêu vũ tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Thành viên Ban tổ chức Liên hoan theo Quyết định số 306/QĐ-SVHTTDL ngày 13/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Bế mạc Liên hoan Nhóm Nhảy và Khiêu vũ tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Thành viên Ban tổ chức Liên hoan theo Quyết định số 306/QĐ-SVHTTDL ngày 13/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 50 | lượt tải:14

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 866 | lượt tải:167

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1058 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 686 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1753 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập98
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay21,194
  • Tháng hiện tại404,302
  • Tổng lượt truy cập8,819,237

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây