Thứ năm, 18/04/2024, 04:55
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 13

Lịch làm việc tuần 13

Số kí hiệu LLV132021
Ngày ban hành 26/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 13 (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021)
THỨ HAI ngày 29/3/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng quý II/2021.
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
2/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 09h30 Chủ trì họp Ban Giám đốc bàn về công tác cán bộ (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng.
(2) 10h00 Chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Các Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
3/ 10h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chù trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc với phòng Quản lý văn hóa nội dung rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Lãnh đạo, công chức phòng Quản lý văn hóa.
THỨ BA ngày 30/3/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021.
- Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020; ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.
- Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc.
4/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Chu Văn Phong dự họp để thống nhất giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sang tại dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cùng dự: Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với phòng Quản lý du lịch về tình hình hoạt động Quý I và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Quý II.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa dự Hội thảo khoa học "Đề xuất giải pháp và định hướng xây dựng mô hình giảm thiểu, ngân chặn thực trạng tảo hơn và hôn nhân cận huyết trong cộng đồng".

- Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh Bình Phước.
 
THỨ TƯ ngày 31/3/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Sở Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
- Địa điểm: Bàu Kpoch, ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa, phòng Quản lý du lịch, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
- Địa điểm: Phòng họp G -UBND tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Văn Núi
2/ 13h30 Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung  dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo các Sở, ban, ngành.
- Địa điểm: Trường Chính trị
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân dự họp Thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo 167: Rà soát các hồ sơ tài liệu để làm căn cứ trình Ban chỉ đạo 167 xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác bán đấu giá năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
THỨ NĂM ngày 01/4/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Ban Tổ chức và các Trưởng đoàn tham gia Liên hoan Nghệ Thuật Quần chúng lần thứ XIII
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Thành phần: Ban tổ chức Liên hoan theo Quyết định số 603/QĐ-SVHTTDL ngày 16/3/2021 và các Trưởng đoàn.
3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tiếp công dân định kỳ tháng 04/2021 (cả ngày).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở.
- Cùng tiếp: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng

4/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung  chủ trì họp Thống nhất phương án thiết kế công trình đặt Bia đá tại điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hunsen và các nội dung có liên quan
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Sở, lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.

 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp Ban biên tập Cổng du lịch thông minh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ban Biên tập theo Quyết định số 473/QĐ-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Bình Phước gồm: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng QLVH; Nguyễn Nguyên Nhân; Trưởng phòng Quản lý TDTTHuỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Trần Văn Luân và Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
THỨ SÁU ngày 02/4/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Trần Văn Chung chủ trì triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết về Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trừ các đồng chí đã tham gia học tập do Đảng ủy Khối tổ chức).
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng chuyền, Bóng bàn ngành VHTT&DL năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở,  Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, chuyên viên Phan Vũ Phương
THỨ BẢY ngày 03/4/2021:
Chiều:  
  1/ 17h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự khán xem trận đấu Giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2021 giữa CLB Bóng đá Bình Phước gặp CLB Công an nhân dân.
- Địa điểm: Sân vân động tỉnh.
- Thành phần: Ban giám đốc sở, toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Đại hội đại biểu Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ II (2020 - 2025)
- Địa điểm: Hội trường B - Sở Giáo dục và Đào tạo.
  Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
 (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 727 | lượt tải:141

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 917 | lượt tải:170

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 558 | lượt tải:86

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1621 | lượt tải:211

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1583 | lượt tải:206
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay10,294
  • Tháng hiện tại225,166
  • Tổng lượt truy cập8,228,307

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây