Thứ sáu, 24/05/2024, 14:53
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 19

Lịch làm việc tuần 19

Số kí hiệu LLV192021
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 19 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 15/5/2021)
THỨ HAI ngày 10/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội thảo góp ý tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 2.
- Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su Bình Phước.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân.
Chiều:  
  1/ 17h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai phương án xét nghiệm diện rộng.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ BA ngày 11/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp một số thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở nghe Văn phòng Sở báo cáo phương án xử lý đất của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Ngọc Lương; Giám đốc Thư viện Trần Đại Chính.
THỨ TƯ ngày 12/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tham dự nghiệm thu chính thức Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 6.
- Địa điểm: Hội Trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND huyện Bù Đốp về công tác triển khai Đại hội TDTT các cấp (Giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung);
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- Cùng dự: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp triển khai các công việc liên quan đến ngày 19/5/2021.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND huyện Lộc Ninh về công tác triển khai Đại hội TDTT các cấp (Giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
- Cùng dự: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
THỨ NĂM ngày 13/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND huyện Bù Đăng về công tác triển khai Đại hội TDTT các cấp (Giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung);
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với phòng Quản lý du lịch về công tác chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND huyện Phú Riềng về công tác triển khai ĐH TDTT các cấp (Giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
- Cùng dự: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với đơn vị tư vấn chuẩn bị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ 2021 tại tỉnh Bình Phước (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo và mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
THỨ SÁU ngày 14/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài về công tác triển khai ĐH TDTT các cấp (Giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
- Cùng dự: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
3/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ Sở.
THỨ BẢY ngày 15/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra tiến độ khắc chữ trên bia đá cụm công trình điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại điểm X-16, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
  (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)
                                                      Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 50 | lượt tải:14

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 866 | lượt tải:167

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1058 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 686 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1753 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay21,194
  • Tháng hiện tại404,441
  • Tổng lượt truy cập8,819,376

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây