Thứ năm, 23/05/2024, 06:42
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 21

Lịch làm việc tuần 21

Số kí hiệu LLV212021
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 21 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 29/5/2021)
THỨ HAI ngày 24/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Phòng Quản lý TDTT và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh về dự kiến phương án chuẩn bị cho Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022; công tác hoạt động thể dục thể thao 06 tháng cuối năm 2021 (giao phòng Quản lý TDTT và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và công chức Phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ BA ngày 25/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị triển khai ý định, kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ, Phòng thủ dân sự cho huyện Chơn Thành, Bù Gia Mập, Bù Đốp, Đồng Phú năm 2021.
- Địa điểm: Hội Trường B, Bộ CHQS tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Cao Thế Hải.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
2/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì Họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 5 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
THỨ TƯ ngày 26/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 05/2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên chi bộ Văn phòng Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh (giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
THỨ NĂM ngày 27/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc:
(1) 08h00 Thông qua phương án chuyển mục đích sử dụng khu đất của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo Văn phòng; chuyên viên Đinh Quốc Thy.
(2) 09h30 Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020 (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng Quản lý du lịch; Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU ngày 28/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ cấp tỉnh đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ nhất (giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung, tài liệu theo Công văn số 1162/UBND-TH ngày 12/4/2021 và số 1382/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra việc khắc chữ trên bia đá cụm công trình điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại điểm X-16, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe phòng Quản lý văn hóa báo cáo Dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên Trương Xuân Thành.
THỨ BẢY ngày 29/5/2021:
Sáng  
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1750 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay9,644
  • Tháng hiện tại378,287
  • Tổng lượt truy cập8,793,222

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây