Thứ bảy, 01/04/2023, 01:19
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 36

Lịch làm việc tuần 36

Số kí hiệu LLV362021
Ngày ban hành 02/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 36 (từ ngày 05/9/2021 đến ngày 11/9/2021)
 
CHỦ NHẬT ngày 05/9/2021:
 
Sáng:
  1/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ HAI ngày 06/9/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan và triển khai một số nội dung công việc (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung; sắp xếp chỗ ngồi giãn cách).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ BA ngày 07/9/2021:
Sáng:  
 
1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì làm việc với phòng Quản lý du lịch về tình hình nhiệm vụ du lịch 08 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2021 (Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.

Chiều:
 
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe phòng Quản lý văn hóa báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh (Giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lò Văn Dinh; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh.
2/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ ngày 08/9/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Đoàn Thanh tra số 1491 báo cáo kết quả thanh tra đối với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung báo cáo; Văn phòng Sở sắp xếp chỗ ngồi giãn cách).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1491/QĐ-SVHTTDL ngày 10/6/2021; Trưởng Đoàn và các Phó Trưởng Đoàn (Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh).
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ NĂM ngày 09/9/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng họp triển khai một số nội dung trong việc thực hiện ISO 9001:2015.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Chuyên viên phụ trách công tác ISO các phòng; Chuyên viên: Nguyễn Sơn Hà, Lê Văn Núi.
THỨ SÁU ngày 10/9/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì buổi làm việc với phòng Quản lý văn hóa; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh về việc rà soát nhiệm vụ Quý IV, một số định hướng hoạt động năm 2022 (Giao các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; Giám đốc Thư viện Trần Đại Chính; Giám đốc Bảo tàng Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY ngày 11/9/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chương trình “Chia sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” của Khối thi đua số 06.
- Địa điểm: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
  (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                  
                                                         (đã ký)
                                                   Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

hoc tap bac

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 120 | lượt tải:35

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:18

138/QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 90 | lượt tải:26

2412/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 83 | lượt tải:21

3072/GP-SVHTTDL

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Thời gian đăng: 08/11/2022

lượt xem: 611 | lượt tải:102
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay7,121
  • Tháng hiện tại7,121
  • Tổng lượt truy cập4,527,863
hotline

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Văn Chung
- Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
- Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây