Thứ tư, 29/05/2024, 01:04
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 37

Lịch làm việc tuần 37

Số kí hiệu LLV372021
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 37 (từ ngày 12/9/2021 đến ngày 17/9/2021)

 
CHỦ NHẬT ngày 12/9/2021:  
Chiều:  
  1/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ HAI ngày 13/9/2021:  
Sáng:    
  1/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung theo ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn về tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/1997-01/01/2022) và chào đón năm mới 2022 (theo thư mời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
- Địa điểm: Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự buổi làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về định hướng phát triển các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, công nghệ thông tin.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 14/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với UBND thị xã Bình Long về thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 15/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 08h00 Chủ trì họp Ban Giám đốc bàn về công tác cán bộ xem xét bổ nhiệm lại đối với Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
 (2) 08h30 Chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua kế hoạch hoạt động trong điều kiện bình thường mới quý IV/2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Giao các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị nội dung; Văn phòng Sở sắp xếp chỗ ngồi giãn cách).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 16/9/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh (Giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu; Văn phòng Sở chuẩn bị sắp xếp Hội trường).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lò Văn Dinh; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - Thành viên Ban Giám khảo Hội thi tuyên truyền về CCHC dự họp thông qua kết quả chấm điểm Hội thi.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ Sở.
 
Chiều:    
  1/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 17/9/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung, sắp xếp chỗ ngồi giãn cách).
- Địa điểm: Hội trường Sở
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn cơ sở.
2/ 08h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng Quý III/2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung; Văn phòng Sở sắp xếp chỗ ngồi giãn cách).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn cơ sở.
3/ 10h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc về công tác quy hoạch cán bộ lần 2 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thống nhất điều chỉnh diện tích quy hoạch rừng đặc dụng Khu di tích lịch sử núi Bà Rá.
- Địa điểm: Phòng họp Chi cục Kiểm lâm.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
  (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                           

                                                   (đã ký)
                                                  
                                                       Tô Văn Hoàng
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:18

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 882 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1076 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay5,380
  • Tháng hiện tại482,443
  • Tổng lượt truy cập8,897,378

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây