hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 47/2022

Lịch làm việc tuần 47/2022

Số kí hiệu LLV 47/2022
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 47 (từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)
 
THỨ HAI ngày 21/11/2022:
Sáng:  
  1/ 08h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 11/2022 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp xét sáng kiến cơ sở năm 2022 (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Thành viên Hội đồng sáng kiến Sở theo Quyết định số 2749/QĐ-SVHTTDL ngày 21/10/2021 của Sở và Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tổng duyệt Chương trình Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên những lĩnh vực.
- Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
- Cùng dự: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân và các thành phần liên quan của Đoàn.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2022.
- Địa điểm: Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên và đại diện Thanh tra Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022 tại Chi bộ Bảo tàng tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.
3/ 13h30 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022 tại Chi bộ Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
4/ 15h00 Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Chi ủy (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chi ủy viên Chi bộ.
5/ 17h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ mở cửa Đền thờ Vua Hùng theo Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh.
- Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
THỨ BA ngày 22/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 07h00 Dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
- Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
(2) 07h30 Dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên những lĩnh vực.
- Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
- Cùng dự: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân và các thành phần liên quan của Đoàn.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh Họp Ban Tổ chức giải Bóng chuyền nam CNVCLĐ tỉnh Bình Phước năm 2022 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng QL TDTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; các Thành viên Ban Tổ chức giải (Giao phòng QL TDTT mời) và Chuyên viên Phan Vũ Phương.
4/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Quốc tế ISV20 và Hội thảo khoa học “15 năm phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở Việt Nam” (Cả ngày).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp đánh giá tập thể các phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và công chức, viên chức năm 2022 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ TƯ ngày 23/11/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020 - 2025 và thông qua nội dung Clip phóng sự phục vụ Hội nghị (Giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn phong, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLDL.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 07h30 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dHội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022 tại Chi bộ Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - Trưởng BTC Cuộc thi ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng dự Chung kết cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Chuyên viên: Nguyễn Thị Dịu, Lê Văn Năm; Các thành phần khác của  Bảo tàng tỉnh.

4/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lò Văn Dinh dự Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
- Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022 tại Chi bộ Văn phòng Sở (Buổi chiều và buổi tối).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
2/ 14h00 Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022 tại Chi bộ Văn phòng Sở (Buổi chiều và buổi tối).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” do Bộ Công an tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
THỨ NĂM ngày 24/11/2022:
Sáng:  
  1/ 10h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố kết quả chấm điểm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội Trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
2/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong chủ trì họp chấm điểm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2022(giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các huyện, thị xã, thành phố và 01 chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; Đại diện các phòng: QLVH, QLDL, QLTDTT tham gia chấm điểm.
Chiều:  
  1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên BCĐ 515, dự Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường giao ban 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì Họp Hội đồng sơ khảo xét chọn giải thưởng quảng bá (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các thành viên theo Quyết định số 2999/QĐ-SVHTTDL ngày 26/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, và  các Chuyên viên: Phạm Thị Kim Kha, Trương Thị Mỹ Huệ.
3/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
5/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh họp phân công Trọng tài làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch các CLB Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, chuyên viên Phan Vũ Phương, Tổ trọng tài.
THỨ SÁU ngày 25/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp thông qua Kế hoạch Tiểu ban Nghi thức - Cơ sở vật chất phục vụ giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn và Phó Chánh Văn phòng: Đặng Tấn Sĩ, Đỗ Thị Vân.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Vô địch các CLB Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Công chức Phòng QLTDTT; Thành viên Tổ trọng tài và Tổ phục vụ.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (27/11/2002 - 27/11/2022), 63 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2022 và đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam.
- Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh,Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi tham gia Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Phiên chợ không dùng tiền mặt.
- Địa điểm: Quảng trường tỉnh Bình Phước.
THỨ BẢY  ngày 26/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi khám sức khỏe định kỳ năm 2022 (đợt 2) tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc Phiên chợ không dùng tiền mặt tại thành phố Đồng Xoài năm 2022.
- Địa điểm: Quảng trường tỉnh Bình Phước.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia đoàn của PCT. UBND tỉnh Trần Tuyết Minh dự Diễn đàn phát triển địa phương năm 2022 với chủ đề “Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, theo ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Khách sạn Vinpearl Resort&Spa, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia đoàn của PCT. UBND tỉnh Trần Văn Mi dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị và xúc tiến đầu tư.
- Địa điểm: Khách sạn Pullman, số 15 đường Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
CHỦ NHẬT  ngày 27/11/2022:
Chiều:  
  1/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh dự Lễ Bế mạc Giải Vô địch các CLB Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh
- Cùng dự: Trưởng các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra Sở, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh và công chức Phòng QLTDTT.
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 234 | lượt tải:54

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1099 | lượt tải:226

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1320 | lượt tải:233

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 899 | lượt tải:133

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 5577 | lượt tải:271
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay7,453
  • Tháng hiện tại312,737
  • Tổng lượt truy cập9,545,043
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây