Thứ năm, 23/05/2024, 04:39
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 47

Lịch làm việc tuần 47

Số kí hiệu LLV472021
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)
 
 
THỨ HAI ngày 22/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chương trình “Hành trình khát vọng”.
- Địa điểm: Tại Phim Trường Đài phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra và tổng duyệt Chương trình tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống “Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S'tiêng Bình Phước”
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh; Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi và biên giới giai đoạn 2020-2025 tỉnh Bình Phước; nội dung: thống nhất định mức, phương thức hỗ trợ cho hộ nghèo DTTS Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS năm 2022, báo cáo tiến độ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ BA ngày 23/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 35/2021, nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua Tờ trình 147-TTr/BCSĐ, ngày 17/11/2021 của BCS Đảng UBND tỉnh về việc lựa chọn biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước (giao Phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì Lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống “Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S'tiêng Bình Phước”.
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở; phòng Quản lý văn hóa; phòng Quản lý du lịch.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
- Địa điểm: Phòng họp B, Hội đồng nhân dân tỉnh.
3/  14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp Hội đồng Giám định hiện vật bộ sưu tập vật dụng truyền thống của người S’Tiêng Bình Phước (giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung, mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng; Phó Giám đốc Bảo tàng Phạm Hữu Hiến; Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
 4/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 24/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
2/ 07h30 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung dự Đại hội Đại biểu Hội người cao tuổi tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
3/ 14h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 11/2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.
 
THỨ NĂM ngày 25/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì:
(1) 08h00 Họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
(2) 08h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
3/ 09h00 Họp thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Văn Núi.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì Họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 11/2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 26/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm miền Đông Nam bộ năm 2021 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung; Chuyên viên Trần Văn Luân chuẩn bị đường truyền kết nối).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chuyên viên: Đinh Quốc Thy, Cao Thế Hải.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra thực địa đối với đề xuất quy hoạch đầu tư thủy lợi (phòng chống cháy rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái) tại vùng lõi Khu Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam Việt Nam.
- Địa điểm: Khu Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam Việt Nam.
3/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 26/11/2021 đến ngày 28/11/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
4/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

- 14h00 ngày 25/11/202toàn thể viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

 
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay8,136
  • Tháng hiện tại376,779
  • Tổng lượt truy cập8,791,714

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây