Thứ tư, 29/05/2024, 01:43
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 48

Lịch làm việc tuần 48

Số kí hiệu LLV482021
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)
 
 
THỨ HAI ngày 29/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn chung chủ trì
(1) 08h00 Họp xem xét phương án phân cấp giải quyết TTHC (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội Trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn Phòng Chu Văn Phong; Trưởng và chuyên viên phụ trách giải quyết TTHC các phòng: Quản lý văn hóa, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý du lịch; Chuyên viên Lê Văn Núi.
(2) 09h00 Họp thông qua Quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội Trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở;
(3) 10h00 Họp cơ quan định kỳ tháng 12/2021 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội Trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 15h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, kiến nghị của nhà đầu tư về một số dự án trọng điểm: (i) Quần thể văn hóa cứu sinh Bà Rá; (ii) Khu A- Khu phim trường kết hợp du lịch sinh thái thuộc khu Trảng cỏ Bù Lạch.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 

THỨ BA ngày 30/11/2021:
 
Sáng:    
  1/ 10h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố kết quả chấm điểm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội Trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Chuyên viên Cao Thế Hải.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua nội dung dự thảo các tài liệu phục vụ họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong chủ trì họp chấm điểm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các huyện, thị xã, thành phố và 01 chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; Chuyên viên: Cao Thế Hải, Đinh Quốc Thy, Nguyễn Thị Diệu, Huỳnh Văn Thắng, Điểu Thị Mông Tuyền.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Thanh tra sở dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02 ngày, từ ngày 30/11 đến hết ngày 01/12/2021).
- Địa điểm: Hội trường A, Sở Tư pháp.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 01/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp đánh giá công chức, viên chức năm 2021 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường B, Công an tỉnh.
 
Chiều:  
 
1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm 342, nghe các ngành báo cáo: (1) Đề án xây dựng mô hình đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025; (2) Kế hoạch dạy song ngữ Anh - Việt trong trường phổ thong; (3) Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và năng lực khám và điều trị bệnh cho nhân dân; (4) các Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng phong trào thể thao ở cơ sở; Đề án nâng cao hiệu quả liên kết vùng, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch (Giao các phòng hoàn thiện Đề án gửi về Văn phòng sở chậm nhất vào lúc 10h00 ngày 30/11/2021 để gửi Thư ký BCN 342 chuẩn bị tài liệu họp).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Chủ nhiệm 334 để thông qua Đề cương các Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 02/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Chi bộ Văn phòng Sở (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Đảng ủy viên dự họp chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên Thư viện tỉnh.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Chi bộ Văn phòng Sở (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.
 
THỨ SÁU ngày 03/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
3/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 03/12/2021 đến ngày 05/12/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc
(1) 14h00 Thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Văn Núi.
(2) Thông qua Quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội Trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ làm việc với đơn vị tư vấn cung cấp tài liệu phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay5,753
  • Tháng hiện tại482,816
  • Tổng lượt truy cập8,897,751

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây