Thứ sáu, 24/05/2024, 16:50
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 49

Lịch làm việc tuần 49

Số kí hiệu LLV492021
Ngày ban hành 02/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 49 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021)

 
THỨ HAI ngày 06/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân khóa X (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 07/12/2021; trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơ - mi, thắt caravate).
- Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ 3 - Industry Summit 4.0 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số” theo hình thức trực tuyến do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng Sở xét đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng năm 2021 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng thi đua - Khen thưởng Sở theo Quyết đinh số 2747/QĐ-SVHTTDL ngày 21/10/2021, gồm: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chủ tịch Công Đoàn cơ sở Dương Thị Thanh Vị; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Bí thư Đoàn cơ sở Trần Tấn Tâm.
 
THỨ BA ngày 07/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với UBND huyện Bù Đốp về họp bàn thống nhất và ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978) (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai cùng Tổ tư vấn quy hoạch ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đi khảo sát một số địa điểm về du lịch trên địa bàn tỉnh (từ ngày 07/12 đến ngày 08/12/2021).
- Địa điểm: Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 08/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban giám đốc
(1) 08h00 Thông qua Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Công an tỉnh về quản lý, chỉ đạo các hoạt động TDTT trong lực lượng Công an nhân dân tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025 (giao Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Chuyên viên Phan Vũ Phương.
(2) 09h00 Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu phục vụ họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (giao Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
(3) 10h00 Thông qua Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Liên đoàn Lao động tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao Huỳnh Thiên Tịnh; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ về kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
THỨ NĂM ngày 09/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì buổi làm việc với Tổ tư vấn quy hoạch ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP và tập huấn triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Chiều:    
  1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Hội đồng nghệ thuật xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020 (Giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung; phối hợp với chuyên viên Trần Văn Luân kết nối đường truyền họp trực tuyến đối với các thành viên Hội đồng nghệ thuật ở xa).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên: Nguyễn Thị Diệu, Trương Thị Mỹ Huệ.
 
THỨ SÁU ngày 10/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên: Lê Văn Núi.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ BẢY ngày 11/12/2021:  
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp kiểm điểm tập thể và các thành viên Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chủ tịch Công Đoàn cơ sở Dương Thị Thanh Vị; Bí thư Đoàn cơ sở Trần Tấn Tâm.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 50 | lượt tải:14

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 867 | lượt tải:167

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1059 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 686 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1754 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay21,194
  • Tháng hiện tại406,018
  • Tổng lượt truy cập8,820,953

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây