21:32 ICT Thứ sáu, 27/11/2020

Trang nhất » Tin tức » HD kê khai tai sản thu nhập

Quyết định về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước năm 2011

Thứ sáu - 06/04/2012 07:31
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     444     /QĐ-SVHTTDL
Bình Phước, ngày   03   tháng  4  năm 2012

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước năm 2011

Căn cứ Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 85/2008/NĐ-CP ngày 03/7/2008 của Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Đối tượng nằm trong danh mục phải kê khai tài sản, thu nhập của Ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước năm 2011 gồm: Cán bộ từ Phó trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở trở lên; trưởng, phó các phòng chuyên môn và Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; người làm công tác kế toán, thủ quỹ, tổ chức cán bộ, thẩm định cấp các loại giấy phép liên quan đến hoạt động do ngành quản lý.

Các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học hoặc được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đảm nhiệm các vị trí công tác nằm trong danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập thì phải tiến hành kê khai bổ sung theo đúng quy định.

Điều 2.Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các cá nhân thuộc diện quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Như điều 2;

- Lưu: VT, TTr, NghN.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Quang Toản

Tải Quyết định và danh mục người có nghĩa vụ kê khai,  tài sản thu nhập

Nguồn tin: VP-Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước