Thứ bảy, 22/06/2024, 18:43
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Quyết định về việc ban hành Bảng điểm thi đua lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch các huyện, thị xã, thành phố năm 2022

Thứ năm - 03/03/2022 03:48 1.853 0
   GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng điểm thi đua lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.
Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Ban TĐKT tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VP (Th).

 

(đã ký)


Trần Văn Chung

         
BẢNG ĐIỂM THI ĐUA
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch các huyện, thị xã, thành phố năm 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVHTTDL ngày      /02/2022
của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch )
I. CHỈ TIÊU THI ĐUA
 
STT
Nội dung thi đua Điểm chuẩn
1 Công tác quản lý nhà nước: 147  
1.1 Cụ thể hóa nội dung văn bản quan trọng theo yêu cầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng các chương trình hoặc kế hoạch tổ chức cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của địa phương (thực hiện 01 nội dung cộng 02 điểm/nội dung và phải có văn bản chứng minh). Điểm tối đa 20 điểm. 20
1.2 Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (văn bản mang tính giai đoạn từ 02 năm trở lên, chỉ tính văn bản ký sau ngày 30/11/2021 là ngày chấm điểm thi đua năm 2021): 3 điểm/1văn bản, tổng điểm mục này không quá 15 điểm. 15
1.3 - Ký chương trình liên tịch trong năm 2022 với các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện trên cơ sở liên tịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được cộng 3 điểm/lần và tổng điểm tối đa không quá 9 điểm (có kế hoạch hoặc chương trình liên tịch kèm theo).
- Ký kết hoặc kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2022 được cộng 2 điểm/lần, điểm cộng tối đa không quá 10 điểm (có văn bản ký kết hoặc kế hoạch và báo cáo riêng từng kế hoạch kèm theo).
Lưu ý: Sở chỉ chấm điểm cho các văn bản có gửi cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào thời điểm phát hành văn bản đó.

9


10
1.4 Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật (có kế hoạch hoạt động kèm theo) được cộng 3 điểm/lần, điểm cộng tối đa không quá 9 điểm 9
1.5 Thực hiện kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa theo kế hoạch định kỳ (có kèm theo kế hoạch hoặc lịch kiểm tra) 10
1.6 Có kế hoạch hoạt động quý, năm (có kế hoạch kèm theo, không có 01 kế hoạch trừ 2 điểm/kế hoạch). 10
1.7 - Tham mưu cho chính quyền địa phương đầu tư mới trong năm 2022 cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch về cơ sở vật chất, công trình văn hóa, thể thao (có văn bản hoặc được đưa lên thông tin đại chúng).
- Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn cấp huyện, thị xã, thành phố trong năm 2022 (có văn bản chứng minh).

10

5
1.8 Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn của Sở, đơn vị thuộc Sở  tổ chức (không tham gia một lớp tập huấn chuyên môn trừ 1 điểm) 10
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lớp tập huấn được cộng 3 điểm/lần, điểm cộng tối đa không quá 09 điểm (có đầy đủ văn bản chứng minh). 9
1.9 Các huyện, thị xã, thành phố đạt 100% tổng số xã, phường, thị trấn có tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 (không đạt không tính điểm). 5
1.10 - Có văn bản triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ hoặc Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022 (không có không tính điểm).
- Có báo cáo định kỳ 6 tháng và năm việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ hoặc Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” (không lồng ghép với báo cáo khác, thiếu 01 loại báo cáo trừ 2,5 điểm).
5

5
1.11 Tổ chức Đại hội TDTT các cấp:
- 100% các xã, phương, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cơ sở
- Tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh đạt nhất toàn đoàn.
- Tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh đạt nhì toàn đoàn.
- Tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh đạt ba toàn đoàn.

3
6
4
2
2 Hoạt động chuyên môn, sự nghiệp: 22  
  Lấy tổng kết quả chấm điểm của đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh làm kết quả, như sau:
1. Đơn vị dẫn đầu về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ (Trung tâm Văn hóa tỉnh chấm) đạt 11 điểm, mỗi đơn vị kế tiếp đạt cách nhau 01 điểm, như vậy đơn vị xếp thứ 11 đạt 01 điểm.
2. Đơn vị dẫn đầu về lĩnh vực thể dục thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chấm) cách tính điểm tương tự như lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.
3. Tổng số điểm cho mục này là tổng số điểm chấm cho cả 02 lĩnh vực cộng lại.
Ví dụ: Đơn vị thành phố Đồng Xoài đạt thứ 2 về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và thứ 4 về lĩnh vực thể dục thể thao thì kết quả điểm số như sau: 10 điểm (lĩnh vực văn hóa, văn nghệ) + 8 điểm (lĩnh vực thể dục thể thao) tổng điểm là 18 điểm.
 
3 Công tác Đảng, đoàn thể: 55 điểm  
3.1 Tổ chức Đảng đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 10 điểm; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được 06 điểm; Hoàn thành nhiệm vụ được 02 điểm (Trường hợp, đến thời điểm chấm, đơn vị nào chưa được công nhận thì được hưởng ở mức 6 điểm). 6
Tổ chức Công đoàn đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 10 điểm; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được 06 điểm; Hoàn thành nhiệm vụ được 02 điểm (Trường hợp, đến thời điểm chấm, đơn vị nào chưa được công nhận thì được hưởng ở mức 6 điểm). 6
Tổ chức Đoàn thanh niên đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 10 điểm; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được 06 điểm; Hoàn thành nhiệm vụ được 02 điểm. (Đối với các đơn vị sinh hoạt ghép thì lấy kết quả đánh giá của đơn vị đang sinh hoạt ghép để chấm điểm). (Trường hợp, đến thời điểm chấm, đơn vị nào chưa được công nhận thì được hưởng ở mức 6 điểm). 6
3.2 Các đơn vị tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (có kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện). 10
3.3 Có phát động phong trào và đăng ký thi đua từ đầu năm đối với công chức, viên chức thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Khối các phường, xã, thị trấn (có bản đăng ký kèm theo, không thực hiện không tính điểm). 15
4 Thực hiện tốt chế độ giao ban, báo cáo: 40 điểm  
4.1 Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đảm bảo nội dung yêu cầu, đúng thời gian quy định, kể cả báo cáo các chuyên đề, đột xuất (căn cứ vào thông báo chế độ báo cáo của Sở, Sở chấm điểm cho các đơn vị), (không báo cáo đúng nội dung yêu cầu trừ 01 điểm/lần, báo cáo trễ trừ 0,5 điểm/lần). 30
4.2 Tham gia đầy đủ chế độ họp giao ban và các cuộc họp khác do Sở triệu tập. Vắng họp: trừ 01 điểm/1 lần có phép, trừ 02 điểm/1 lần không phép. 10
II. ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG PHÁP XÉT VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:
1. Điều kiện
- Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đạt các yêu cầu sau:
+ Các mục điểm chuẩn đạt trên 90%
+ Không có lãnh đạo đơn vị bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên
- Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đạt các yêu cầu sau:
+ Các mục điểm chuẩn đạt trên 80%
          + Không có lãnh đạo đơn vị bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên
          - Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ khi đạt các yêu cầu sau:
          + Các mục điểm chuẩn đạt từ 50 - 80% so với điểm chuẩn
+ Không có lãnh đạo đơn vị bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên
- Đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ:
+ Các mục điểm chuẩn đạt dưới 50% so với điểm chuẩn
+ Lãnh đạo đơn vị bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên
          => Đơn vị được xếp lá cờ đầu của lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện, thị xã là đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có số điểm cao nhất trong số các đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
          => Đơn vị được xếp thứ 2, thứ 3 là đơn vị nằm trong số những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có số điểm đứng thứ 2, thứ 3. Trường hợp không có đơn vị nằm trong nhóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì xét trong nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà có số điểm đứng thứ 2, thứ 3.
=> Trường hợp đơn vị có số điểm bằng nhau sẽ do Hội đồng TĐKT Sở quyết định.
2. Phương pháp xét thi đua
1. Kết thúc năm công tác Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả tự chấm điểm theo thang điểm qui định gửi về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thời gian chậm nhất đến ngày 31/11 hàng năm (báo cáo ước tính đến 31/12)
2. Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả xử lý thi đua của các huyện, thị xã, thành phố hoặc tổ chức chấm điểm tại Sở và các đơn vị mang theo hồ sơ, tài liệu chứng minh.
3. Các đơn vị khi chấm điểm phải chuẩn bị tài liệu thực hiện theo đúng thang điểm để chứng minh.
4. Văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tổ chức giải, tổ chức hội thi văn hóa, gia đình do các phòng chuyên môn thuộc Sở tổng hợp chấm điểm tại hội nghị chấm điểm cuối năm.
3. Khen thưởng
Căn cứ vào kết quả chấm điểm thi đua cuối năm Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở sẽ trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng cho các đơn vị./.
   

Nguồn tin: Anh Thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,458
  • Tổng lượt truy cập9,157,819
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây